Wiadomości

Echa XXVI sesji Rady Powiatu

29 listopada br. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie przy  ul. Strażackiej 6B  odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Obrady miały charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Protokół z ostatnich obrad Rady Powiatu Grajewskiego został przyjęty jednogłośnie.

 1. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

Informację z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji przedstawił Starosta Grajewski Zygmunt Kruszyński.

 1. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grajewskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” w latach 2014-2015.

 2. Informacja o stanie ochrony środowiska na terenie powiatu grajewskiego w 2015 r.

Informację o stanie zanieczyszczenia wód, o stanie czystości powietrza, o hałasie i gospodarce odpadami w powiecie grajewskim przedstawił Waldemar Gołaszewski, Kierownik Delegatury w Łomży Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

 1. Prezentacja „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2016-2023”.

Prezentacji powyższego Programu dokonała Beata Gładkowska – Chocian z firmy Ekoton z Białegostoku.

 1. Interpelacje radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

 3. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016;

b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019:

c) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2016-2023”;

d) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg;

Na mocy podjętej uchwały po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego będą obowiązywać nowe kwoty.

Stawki opłat za usunięcie:

- roweru lub motoroweru – 100 zł

- motocykla – 200 zł

- pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 440 zł

- pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 550 zł

- pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 780 zł

- pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  16 t – 1150 zł

- pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne – 1400 zł

Stawki opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu za każdą rozpoczętą dobę przechowywania:

- roweru lub motoroweru – 15 zł

- motocykla – 22 zł

- pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 33 zł

- pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 45 zł

- pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 65 zł

- pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  16 t – 120 zł

- pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne – 180 zł

Wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

Stawki opłat za usunięcie:

- roweru lub motoroweru – 100 zł

- motocykla – 200 zł

- pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 440 zł

- pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 550 zł

- pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 780 zł

- pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  16 t – 1150 zł

- pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne – 1400 zł

Wszystkie podane wartości są brutto. Traci moc Uchwała Nr XIV/74/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg.


e) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grajewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Jednogłośnie podjętą uchwałą określono przystanki komunikacyjne, zlokalizowane na terenie Powiatu Grajewskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grajewski, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym – usytuowane w  146 lokalizacjach. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu grajewskiego:

 • Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych,  zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, mogą korzystać przedsiębiorcy (operatorzy i przewoźnicy) wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu drogowego.

 • Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.

 • Zgoda na korzystanie z przystanków udzielana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie. Do wniosku należy dołączyć: proponowany rozkład jazdy,  mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami, zgodnymi z wykazem.

 • Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

 • Zabrania się postoju na przystanku ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

 • Operatorzy i przewoźnicy, posiadający odpowiednią zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych,  mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkłady jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych.

 • Wygląd oraz sposób zamieszczenia rozkładu jazdy na przystanku komunikacyjnym należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w Grajewie.

 • Zabrania się umieszczania na przystankach reklam oraz informacji innych, niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

 • Obowiązek utrzymania tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

 • Przedsiębiorca korzystający z przystanku ma obowiązek korzystać z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach oraz niezwłocznie powiadamiać Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie o każdej zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie może odmówić zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub uzgodnienia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy, jeżeli wydanie zgody uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez innych przedsiębiorców, wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie może cofnąć zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych w przypadku stwierdzenia nie zastosowania się korzystającego do określonych
  w niniejszym załączniku warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Grajewskiego.

 

Porządek obrad rozszerzono o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Głównym celem Programu współpracy jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Powiatu Grajewskiego. Do celów szczegółowych Programu zaliczamy:
- kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami,
- umacnianie w świadomości społecznej poczucia współodpowiedzialności za społeczność lokalną
i realizację jej potrzeb,
-  stwarzanie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Powiatu w celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb zbiorowych,
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie aktywności społecznej dorosłych, młodzieży i dzieci, w tym działań wolontarystycznych,
- uzupełnianie przez organizacje działań Powiatu w zakresie nie obejmowanym przez jednostki samorządowe,
-  zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
- poznanie środowiska organizacji w powiecie,
- promowanie działalności organizacji pozarządowych.

Współpraca Powiatu z organizacjami opiera się na zasadach :
- pomocniczości, która oznacza, że Starosta zleca realizację zadań publicznych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniający oczekiwania odbiorców,
-  suwerenności stron, która oznacza, że stosunki pomiędzy Powiatem a organizacjami są kształtowane z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
- partnerstwa, które oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych  celów;
- efektywności, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań publicznych osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów,
- uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza w szczególności, że partnerzy są rzetelni i uczciwi, działania i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy zadań publicznych mają jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje.

Współpraca Powiatu będzie odbywać się w następujących formach zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie  lub odrębnych przepisach poprzez:

- zlecania uczestnikom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

- wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

- konsultowania z uczestnikami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

- tworzenia Zespołu Inicjatywno – Doradczo - Konsultacyjnego,

- zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,

- zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

- współpraca z Radami  Działalności Pożytku Publicznego,

-  powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.


Sfera priorytetowych zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie:

 • Kultury oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:

- rozbudzanie zamiłowania do lokalnych tradycji narodowych, obywatelskich i kulturowych (artystycznych) poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych,

- organizowanie i promowanie działań mających na celu zachowanie lokalnego  dziedzictwa kulturowo-historycznego,

-  organizowanie uroczystości i imprez okolicznościowych i patriotycznych przy współudziale środowisk kombatanckich oraz wspieranie udziału ich przedstawicieli w uroczystościach patriotycznych,

- organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim,

- promocję działań i dokonań lokalnych twórców.

 • Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

- organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

- organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- popularyzacja osiągnięć osób niepełnosprawnych.

 • Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego, wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych,

- wspieranie działań służących harmonijnemu rozwojowi sprawności fizycznej i sfery psychicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Wspierania i upowszechniania sportu i kultury fizycznej:

-  upowszechnianie sportu i kultury fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym emerytów i rencistów,

-  promocja działań trenerów, instruktorów oraz sportowców osiągających wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym.


Roczny Program współpracy z organizacjami na 2017 r. będzie obowiązywał od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

11. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

12. Zamknięcie sesji.  

 

czwartek, 7 grudnia 2023

Z wizytą u wyjątkowej rodziny

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.