Wiadomości

Echa XXIV Sesji RM

Dnia 29 grudnia 2004r. odbyła się XXIV zwyczajna Sesja Rady Miasta Grajewo.

Obrady przebiegały według ustalonego porządku.

Podjęto uchwały :
a) W sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Grajewo.
Przyjęte w opracowanym projekcie założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, uwzględniają podstawowe potrzeby wynikające z założeń polityki energetycznej w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
- dążenia do zmniejszenia kosztów dostawy nośników energii,
- dążenia do zmniejszenia zanieczyszczeń i ochrony środowiska.

Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych (przyjęto jednogłośnie); uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

b) W sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej na działalność finansową ZADM w Grajewie w zakresie gospodarowania lokalami mieszkaniowymi.
Sprawa dotyczyła skargi, którą wniósł p. Ratomski dotyczącej niejasności w rozliczeniach finansowych, opłat komunalnych.
Burmistrz polecił zbadanie sprawy. Kontrola odbyła się w dn. 15-19 IX 2004r. w ZADM. Zarzutów nie potwierdzono. Dochodzenie w tej sprawie prowadziła również policja pod nadzorem prokuratury. Stwierdzono również, iż zarzuty nie znalazły potwierdzenia.

Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy 1 głosie wstrzymującym.

c) W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.
Zadania miejskie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmują:
-zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
-udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie,
-prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
-wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
-podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
-ustalenie zasad wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych (jednogłośnie) - wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

d) W sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004;
W budżecie miasta :
-zwiększa się plan dochodów o kwotę 6476,00zł,
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 6476,00zł,
-dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków,
-dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu dochodów.
Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi ogółem 34 114 409,00zł a plan wydatków - 35 873 006,00zł.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie (za 20 radnych); wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

e) W sprawie wydatków z budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004r.
Do takich wydatków zalicza się m.in.:
- poprawa dostępności do parkingu miejskiego na oś. Centrum w Grajewie;
- dofinansowanie Powiatowi Grajewskiemu na organizację w obiektach KP PSP w Grajewie, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- przeprowadzenie remontu w pomieszczeniach Wydziału Księgowości;
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej;
- wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną na os. Północ;
- przebudowa budynku po straży pożarnej.

Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 głos wstrzymujący; uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

f) Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć.
W poprzedniej uchwale (z dnia 21 lutego 2003r) wprowadzono zmiany m.in.:
- dodano paragraf, w którym ustalono obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
pedagog szkolny - 20 godz.
psycholog szkolny - 20 godz.
logopeda - 20 godz.
doradca zawodowy - 20 godz.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (za 20 radnych); wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Po zakończeniu obrad Burmistrz Miasta Grajewo złożył wszystkim mieszkańcom Grajewa najlepsze życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku.

A.B.
e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.