Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 6383 wyświetleń

Echa XXII sesji Rady Powiatu

26 lipca 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Obrady miały charakter zwyczajny.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

Informację z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji przedstawił Starosta Grajewski Zygmunt Kruszyński.

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starosta Powiatu Grajewskiego zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu Grajewskiego sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za poprzedni rok.

W 2015 r. organizacje pozarządowe nie realizowały  zadań  publicznych należących do właściwości powiatu, za wyjątkiem działań promocyjnych realizowanych przez Kluby Sportowe „Warmia” i „Wissa”. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości   40 000 zł.  Ponadto w ubiegłym roku nie były ogłaszane konkursy ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu. Powiat Grajewski realizując cele Programu współpracy udzielił wszystkim organizacjom pozarządowym, które zwróciły się z prośbą  o pomoc wsparcia finansowego.

W ramach współpracy o charakterze pozafinansowym Powiat Grajewski wspierał sektor pozarządowy m.in. poprzez współorganizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych, fundowanie nagród i pucharów uczestnikom imprez (np. „Bieg Wilka”, zawody wędkarskie, Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Seniorskich i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zawody sportowe organizowane przez LZS), pomoc organizacjom kombatanckim w organizacji świąt i uroczystości, udzielanie organizacjom  wsparcia pozafinansowego np. poprzez nieodpłatne użyczenie  sprzętu, środków transportu  czy udostępnianie pomieszczeń i obiektów (np. sali konferencyjnej w budynku Starostwa i obiektów zarządzanych  przez  jednostki organizacyjne powiatu)  na  statutowe potrzeby organizacji. 

Program współpracy Powiatu Grajewskiego z w/w organizacjami na rok 2016 został przyjęty przez Radę Powiatu Grajewskiego uchwałą 9 grudnia 2015 r. W dniach 2 – 8 grudnia 2015 r. w formie pisemnej i za pomocą Internetu projekt Programu został poddany konsultacjom społecznym. Nie wpłynęły żadne  uwagi, opinie ani propozycje zmiany Programu współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.Celem przyjętego Programu współpracy jest kształtowanie i wzmocnienie współpracy między Powiatem a organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz prowadzenie przez Powiat działalności w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, we współpracy z uczestnikami Programu.

6. Interpelacje radnych.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/86/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Powiat Grajewski Miastu Grajewo

 Podjętą uchwałą Radni udzielili  dotacji celowej z budżetu Powiatu Grajewskiego tytułem pomocy finansowej Miastu Grajewo (kwota 3 000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białegostoku i Tykocina dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Jest to jednocześnie zmiana Uchwały Nr XVI/86/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. którą to, udzielono pomocy Miastu Grajewo w wysokości 1 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca.       

W związku z niezrealizowaniem tej uchwały z powodu braku możliwości przyjęcia pomocy finansowej  przez Miasto Grajewo, kwota ta została anulowana. Rada kwotę pomocy podwyższyła do 3 tys. zł i przeznaczyła na inną wycieczkę – do Białegostoku i Tykocina.

b) w sprawie udzielenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Powiat Grajewski Gminie Szczuczyn

 Podjętą uchwałą udzielono (jednogłośnie)  dotacji celowej ze środków własnych budżetu Powiatu Grajewskiego tytułem pomocy finansowej Gminie Szczuczyn w kwocie 93 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Szczuczyn a Powiatem Grajewskim. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.


c) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016,

d) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019,

e) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grajewskiego.

Przyjęte zmiany dotyczą m.in.:

§ 4 ust.3 
Dotychczas istniejący zapis § 4 ust.3 - Powiat może posiadać własny herb i flagę ustanawiane przez Radę Powiatu w drodze uchwały, zgodnie z wprowadzonymi zmianami otrzymał treść - Powiat posiada herb i flagę ustanowione uchwałą Nr XXXV/188/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia herbu i flagi powiatu.

§ 10 ust. 5 
Zapis ust. 5 po zmianach otrzymał brzmienie - Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. Nr 95, poz. 602, z późn. zm.). Przed zmianą brzmiał - Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz.112 z późn.zm.).”

§ 11 pkt 3. 
Po wprowadzonych zmianach pkt. 3 otrzymał treść - powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu. Zapis pkt. 3 dotychczas brzmiał powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,

§ 12 
po ust. 3 dodano ust. 4 i 5 o treści:
4. W przypadku odpowiedzi ustnej na zadane w trakcie sesji pytanie, udzielana jest ona w miarę możliwości podczas tej samej sesji Rady Powiatu. Natomiast w przypadku potrzeby udzielenia odpowiedzi pisemnej na zadane podczas sesji pytanie, udzielana jest ona w terminie 30 dni.
5. W przypadku interpelacji złożonej na piśmie odpowiedź na nią udzielana jest 
w formie pisemnej w terminie 30 dni.

 § 16 ust.1 i 2 otrzymują treść:
1. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd. Dotychczas istniał zapis - Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę na wniosek Zarządu.
2. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w starostwie powiatowym dotyczące jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U Nr 14, poz.67). Przed zmianą  - Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w starostwie powiatowym dotyczące jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074, z późn. zm.).

§ 21 ust. 5 
po kropce dodano zdanie o treści:
W przypadku projektów uchwał złożonych przez podmioty uprawnione wymienione w § 20  i § 49 termin rozpoczęcia ich procedowania przez Radę Powiatu nie może być późniejszy niż 3 miesiące od daty ich przedłożenia.

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji. 

 

Komentarze (3)

Podobno PSL zrezygnował z rządzenia powiatem?

A niby dlaczego miał rezygnować?

Zrezygnować no chyba Państwo sobie żarty robią z takiej atmosfery ?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.