środa, 26 stycznia 2022

Wiadomości

  • 15 komentarzy
  • 4883 wyświetleń

Echa sesji Rady Powiatu Grajewskiego (30.11)

30 listopada br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B odbyła się L sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Obrady miały charakter zwyczajny.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów  XLVII, XLVIII i XLIX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Protokoły z trzech poprzednich sesji Rady Powiatu Grajewskiego zostały przyjęte jednogłośnie.


4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

Informację z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji przedstawił Starosta Grajewski Waldemar Remfeld.


5. Uchwała Nr XXVII/92/21 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

6.     Podjęcie uchwał:

a. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie;

b. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020";

Celem głównym Programu jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców powiatu grajewskiego. Celami szczegółowymi: 

- kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi,
- umacnianie w świadomości społecznej poczucia współodpowiedzialności za społeczność lokalną i realizację jej potrzeb, 
- stwarzanie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców powiatu grajewskiego w celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb zbiorowych, 
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie aktywności społecznej dorosłych, młodzieży i dzieci, w tym działań na zasadach wolontariatu,
- uzupełnianie przez organizacje pozarządowe działań Powiatu w zakresie nierealizowanym przez jednostki samorządowe,
- zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
- poznanie środowiska organizacji pozarządowych w powiecie grajewskim,
- promowanie działalności organizacji pozarządowych.

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:

- pomocniczości, która oznacza, że Powiat zleca realizację zadań publicznych, a organizacje pozarządowe zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniający oczekiwania odbiorców, 
- suwerenności stron, która oznacza, że stosunki pomiędzy Powiatem, a organizacjami pozarządowymi są kształtowane z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej, 
- partnerstwa, które oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów; zgodnie z tą zasadą partnerzy dążąc do kompromisu, uwzględniają zgłaszane uwagi, wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem, wymieniają poglądy, konsultują pomysły, wymieniają informacje, aktywnie uczestniczą we współpracy, 
- efektywności, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań publicznych osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów,
- uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza w szczególności, że partnerzy są rzetelni i uczciwi, działania i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy zadań publicznych mają jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w uchwale Rady w sprawie budżetu Powiatu na 2022 rok. Wysokość środków planowanych na realizację Programu w 2022 roku (dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) wyniesie nie mniej niż 25 000 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zadania w kultury fizycznej – nie mniej niż 10 000 zł;
- zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – nie mniej niż 3 000 zł;
- zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – nie mniej niż 6 000 zł;
- zadania w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego – nie mniej niż 3 000 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – nie mniej niż 3 000 zł.


c. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Starosty Grajewskiego;

Zgodnie z podjętą uchwałą wynagrodzenie Starosty Grajewskiego w wymiarze miesięcznym wynosi:

- wynagrodzenie zasadnicze - w kwocie 9 100 zł;
- dodatek funkcyjny - w kwocie 3 000 zł;
- dodatek za wieloletnią pracę - 20% wynagrodzenia zasadniczego - w kwocie 1 820 zł;
- dodatek specjalny – 30% kwoty łącznej wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na czas pełnienia funkcji - w kwocie 3 630 zł .

Traci moc uchwała nr I/5/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Starosty Grajewskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


d. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Grajewskiego i sposobu ich wypłacania oraz w sprawie należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Grajewskiego;

Po zmianach radnemu powiatu przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna, której wysokość uzależniona jest od pełnionej funkcji. Wysokość diety wynosi:

- 1 230 zł – radnemu niepełniącemu żadnych funkcji;
- 1 970 zł – Członkowi Zarządu Powiatu;
- 1 400 zł – Przewodniczącemu Komisji Rady Powiatu;
- 1 400 zł – Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu;
- 1 260 zł – Członkowi Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu;
- 2 150 zł – Przewodniczącemu Rady Powiatu.

W przypadku zbiegu diety z tytułu sprawowania funkcji Przewodniczącego Komisji Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu lub Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, radnemu przysługuje wyłącznie dieta z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu lub Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

Dieta przysługująca radnemu w danym miesiącu podlega pomniejszeniu o 20% za każdą nieobecność w tym miesiącu na sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach Komisji Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu. Jeżeli sesja Rady Powiatu, posiedzenie Komisji Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu odbywają się tego samego dnia, za nieobecność na nich dietę pomniejsza się jak za jedną nieobecność. 

Łączna wysokość diety radnego w ciągu miesiąca nie może przekroczyć 70% 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Radni otrzymują zwrot kosztów podróży służbowych na podstawie przepisów rozporządzenia ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 

Traci moc uchwała Nr XXIX/157/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym powiatu grajewskiego i sposobu ich wypłacania oraz w sprawie należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu grajewskiego. 

Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


e. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2021, 

f. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024.

g. w sprawie powierzenia Gminie Szczuczyn prowadzenia zadania zarządzania drogą powiatową

Zgodnie z przyjętym aktem Gmina Szczuczyn prowadzić będzie zadania zarządzania drogą powiatową położoną na terenie gminy Szczuczyn:

- obręb m. Sokoły, dz. nr ewid. 200405_5.0023.30,
- obręb m. Jambrzyki, dz. nr ewid. 200405_5.0010.186,
- obręb miasta Szczuczyn, dz. nr ewid. 200405_4.0005.378 (ul. Łomżyńska, ul. Kilińskiego) do skrzyżowania z działką nr ewid. 200405_4.0005.40/2 (ul. Graniczna).

Szczegółowe zasady prowadzenia zadania zarządzania drogą powiatową zostaną określone w zawartym z Gminą porozumieniu.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 


7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji.   

 

środa, 26 stycznia 2022

Wieści z ZSS w Grajewie

Komentarze (15)

Najważniejsze PUNKTY !

c. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Starosty Grajewskiego,
d. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Grajewskiego i sposobu ich wypłacania oraz w sprawie należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Grajewskiego,

Za co podwyzki?niektorzy radni tylko podnosza reke i podpisuja nie wiedzac co .Duzo kiedys sie pisalo o uczciwosci radnych.Biora diete i wynagrodzenie w zakladzie pracy za te same godziny Balagan w szpitalu ,brak dworca i za to podwyzki?

super, ja jestem szefem dla samorządowca!
mam 2-3 tys. a oni po 15 tysi do kieszenieni... jak mówi jeden z drugim, że nie ma dla mnie czasu to się normalnie w kieszeni
-wiecie :(

Ludzie tam w tym starostwie to musi być bieda ! Współczuje Może wysłać sms pomagam ?

Czy szkoły będą mogły w grudniu opłacać faktury?

W mieście skok na kasę, w powiecie skok na kasę. Z historii to sobie przypominam, że tuż przed pierwszym rozbiorem Polski włodarze podobnie rozszarpywali to co było wspólne. Byle się samemu nachapać, byle zdążyć przed innymi. Czym to się skończyło?? A Putin z Łukaszenką tylko ręce zacierają......

olo: masz rację, to są najważniejsze punkty. /

widocznie nie starczało do pierwszego ..... a ma duże potrzeby osobiste

Przeciw podwyżkom radnym byli radni: Radny Wojciech Maleszewski, Radny Leszek Czyżewski, Radna Ewelina Ajdyn

powodzenie samorządowcy, oby tak dalej...

Mamy dobry /za/rząd wybitnych fachowców gospodarka/finans idzie do przodu a ludziom żyje się coraz lepiej! A zwłaszcza niektórym naczelnikom.
Nawet opozycja jest tego samego zdania. Czyli wszystko w porzo, brnijmy dalej.

W takim razie Państwo Radni proszę różnicę diet przekazać potrzebującym instytucjom ... aby sprawę doprowadzić do końca ......

Radni głosowali przeciw i co z tego. Tak wyższą dietę wezmą. KPINA. To jak nie chcą to niech przekażą na cele charytatywne a nie głosują przeciw bo ktoś im tak kazał.

KPINA to głosować ZA w sytuacji gdy budżet Powiatu jest w opłakanym stanie, a w szkołach brakuje pieniędzy na papier i rachunki za energię elektryczną

Urzędnik zarabia ok 2 500 tys a pracodawca 20 000 bardzo uczciwe.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.