poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Wiadomości

 • 18 komentarzy
 • 14346 wyświetleń

Echa sesji Rady Miasta Grajewo

28. sierpnia 2013 r. (środa)  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) odbyła się XXXIX sesja Rady Miasta Grajewo VI kadencji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Zapytania i interpelacje radnych.

  4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

  5. Analiza stopnia realizacji inwestycji miejskich.


   zobacz: Inwestycje miasta - I półrocze


  6. Informacja o przebiegu i kosztach „Dni Grajewa 2013”.


   zobacz: Dni Grajewa 2013 podliczone


  7. Informacja o przygotowaniu miejskich placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.

  8. Sprawozdanie z żądań, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  9. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Grajewie za I półrocze 2013 r.

  10. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1. sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej przez mieszkańców Os. Południe przeciwko zanieczyszczaniu środowiska przez oczyszczalnię ścieków w Grajewie;

    Dokument podpisany przez prawie 100 mieszkańców bloków położonych w okolicach oczyszczalni ścieków, którym przeszkadzają wydobywające się przykre zapachy.
    Skarga uznana za niezasadną ws. zanieczyszczania środowiska przez oczyszczalnię ścieków; jako zasadne przyjęto występowanie uciążliwości zapachowych. Zobowiązano Zakład do podejmowania wszelkich działań, które w przyszłości zniwelują, bądź wyeliminują wymienione uciążliwości.

   2. sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej przez Fundację Obywatele Grajewa na działania Burmistrza Miasta;

    Skarga uznana za niezasadną - 9 gł. za, 3 przeciw, 8 wstrzymujących.

   3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

   4. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

    Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 czerwca 2013 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie reprezentowanej przez księdza Prałata dr Czesława Oleksego, Proboszcza Parafii udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie w kwocie 2 500 zł na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej kaplicy grobowej Wilczewskich wzniesionej w 1839 r., znajdującej się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Grajewie, wpisanej do Rejestru Zabytków Nieruchomych.

     Dokumentacja konserwatorska obejmuje swoim zakresem:
    - inwentaryzację architektoniczną,
    - ekspertyzę mykologiczno-konstrukcyjna,
    - opracowanie programu prac konserwatorskich,
    - projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej,
    - projekt remontu elewacji i wnętrza.

      Całkowity rzeczowy koszt wykonania dokumentacji kosztorysowej objętej wnioskiem Parafii Rzymskokatolickiej z dnia 10.06.2013 r. wynosi
    9 594 zł, a przyznana kwota dotacji stanowi 26,06% tego kosztu.

   5. udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu;

    Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 100 000 zł Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B – ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich".

    Pomoc finansowa zostanie udzielona ze środków budżetu miasta na 2013 rok. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Miastem Grajewo a Powiatem Grajewskim.   6. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na Os. Centrum w Grajewie w rejonie ulic: Ełckiej i Kopernika”;

    Podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na os. Centrum w Grajewie w rejonie ulic: Ełckiej i Kopernika w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.
    (fot. 5)

   7. ustalenia sposobu sprawiania pogrzebów przez Miasto Grajewo;

    - Ustala się sposób sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym przez Miasto Grajewo.
    - Decyzję w sprawie sprawienia pogrzebu na koszt Miasta Grajewo podejmuje Dyrektor Miejskiego
    Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.
    - Pogrzeb powinien być dokonany zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w przypadku braku danych
    o wyznaniu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Grajewie.
    - Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego
    właściwy dla miejsca zgonu.
    - Organizację pogrzebu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może zlecić firmie świadczącej kompleksowe usługi pogrzebowe, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Dyrektora MOPS zakresu niezbędnych czynności oraz górnych granic kosztów z tym związanych.
    - Zakres usług pogrzebowych, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne do sprawienia pochówku, a w szczególności:
    przewóz zwłok, przechowanie zwłok w chłodni, przygotowanie zwłok do pochówku, zakup niezbędnego ubrania, zakup trumny po najniższej cenie, wykopanie grobu i opłaty za miejsce na cmentarzu, obsługę pochówku, w tym udział osoby duchownej, oznaczenie grobu tabliczką imienną, inne czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu wymagane przepisami prawa lub panującymi zwyczajami.
    Pogrzeby dzieci martwo urodzonych, w tym wskutek poronienia, organizuje się dwa razy w roku, po otrzymaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie zgłoszenia ze Szpitala Ogólnego w Grajewie im. dr Witolda Ginela i obejmują w szczególności :
    przewóz zwłok do kremacji, kremację zbiorową, zakup urny na prochy, pochówek urny z prochami w Grobie Dzieci Utraconych - w grobowcu do tego przystosowanym na terenie cmentarza komunalnego w Grajewie, obsługę ceremonii pogrzebowej, w tym udział osoby duchownej.

    Traci moc Uchwała Nr XXI/138/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Miasto Grajewo.

   8. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta – Panu Adamowi Kiełczewskiemu;

    Na wniosek klubu radnych "Nasze Grajewo" (fot. 6)

    W uchwale Nr II/4/10 Rady Miasta Grajewo z dn. 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi - Panu Adamowi Kiełczewskiemu zmienionej uchwałą Nr III/11/10 Rady Miasta Grajewo z dn. 29 grudnia 2010 r., zmienionej uchwala Nr XXVII/160/12 Rady Miasta Grajewo z dn. 29 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

    „§ I. W związku z wyborem w dn. 5 grudnia 2010 r.  Burmistrza Miasta Grajewo Pana Adama Kiełczewskiego i złożeniem ślubowania w dniu 13 grudnia 2010 r. ustala się jego wynagrodzenie wg zasad niżej określonych:

    1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6 000 zł miesięcznie;
    2) dodatek funkcyjny w kwocie 2 100 zł miesięcznie;
    3)  dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2 430 zł miesięcznie;
    4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 10 % od wynagrodzenia zasadniczego według zasad obowiązujących pracowników samorządowych tj. 600 zł miesięcznie. Prawo do wymienionego wyżej dodatku zwiększonego o 1 % aż do 20 % będzie Pan nabywać z dniem 1 kwietnia każdego następnego roku."


    Burmistrz Grajewa otrzymuje więc podwyżkę wynagrodzenia (910 zł netto) - 14 gł. za, 4 - przeciw, 2 wstrzymujące.
    Pan Adam Kiełczewski po przyjęciu uchwały przez radnych zadeklarował, że kwotę o jaką zwiększone zostało obecnie Jego wynagrodzenie będzie przeznaczał na pomoc osobom biednym i potrzebującym.

   9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013 – 2026;

   10. zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok.

  11. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Grajewo za okres od 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

  12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

  13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

  14. Przyjęcie protokołu z XXXVII. zwyczajnej Sesji Rady Miasta oraz z XXXVIII. nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.

  15. Wolne wnioski i informacje.

  16. Zamknięcie XXXIX. Sesji Rady Miasta.Obrady są jawne i dostępne dla obywateli

 

 


poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Ogłoszenie Szpitala Ogólnego w Grajewie

poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Skrót meczu z WIGRAMI

Komentarze (18)

a to nowość czyżby Pan burmistrz chciał żeby zmniejszyć mu pobory ?

Dlaczego radnyWieczorekz AA- powiecmy domaga sie podwyzki poborow dla pana Burmistrza moim zdaniem z powodu swego syna apropo podwyzki co pan Burmitrz i radny zrobili cos dla naszej spolecznosci. POzdrawim i pszepraszam za bledy.

Czyżby pan Burmistrz za mało zarabia? Pdnieśmu mu płace po raz trzeci lub czwarty w kadencji. "Ryba psuje się od głowy"- mam nadzieję że to pierwsza i ostatnia Pana kandencja

I co uchwalili nasze madre glowy?

Jeśli chodzi o zapachy wydobywające się z oczyszczalni... mam genialny pomysł...niech każdy spryska swoje odchody i po sprawie... niestety gó... śmierdzi

Ponoć podwyżki w budżetówce są wstrzymane,czyżby pobory pana burmistrza nie są płacone z budżetu?

co za filantropia!!! rozumiem, że Pan Burmistrz zawiesi na stronach internetowych UM dowody comiesięcznych wpłat na "potrzebujących", czy tym najbardziej potrzebującym będzie osoba/konto Pana Burmistrza??
skoro rzekło się A trzeba powiedzieć B i pokazać dowody wpłat mieszkańcom, ile można traktować nas jak tępą i naiwną masę wyborczą? Grajewianie czekają na dowody wpłat na cele charytatywne!!!

Czym zajmuje się syn radnego Wieczorka

A kto komu zabrania startować w wyborach na stanowisko burmistrza? Startuj i ty. Odpowiadaj za wiele spraw w mieście, użeraj się z osobami, które czyhają na twoje potknięcie, radź sobie z krytyką bez względu na to co robisz, wiecznie się z czegoś tłumacz a swoją wypłatę oddaj na cele charytatywne.

obywatel Grajewa, ale nie naiwny - A mnie nie interesuje komu miałby przekazywać część wynagrodzenia burmistrz. Jego pobory-jego sprawa co z nimi robi. A czy osoba "obdarowana" życzyłaby sobie aby jej nazwisko było ujawniane?

Dajcie juz spokój dla tego burmistrza ile to mozna byc takim głupim, chyba widac zmiany w naszym miescie, od drog po godlo grajewa basen ktory bedzie siłownia w central parku, czyste miasto.....dla mnie ejst lepiej duzo niz wczesniej zebyscie wszyscy burmistrza wspierali to by bylo lepiej a nie tylko narzekac ;/

Czytam i czytam co niektóre krytykanckie wpisy ! Macie racje ale małe ale – nikt z Was – nie napisze szczerze co by zrobił na miejscu Burmistrza – czy by przyjął tą podwyżkę czy by odmówił ? Wszakże nie od dzisiaj wiadomo , że nie ma grabi, które od siebie ale zawsze do siebie grabią ! Drugie pytanko – jakbyście Panowie i Panie zagłosowali będąc na miejscy Radnych obojga płci – czy bylibyście za czy przeciw a może jak mój „ osławiony „ imiennik „ Jestem za i przeciw „ „ niechcem ale muszem „! Nie czekając na Wasze odpowiedzi – ja odpowiem bardzo szczerze – na tą chwilę nie wiem co by było gdybym był na miejscu Burmistrza lub Radnych ! Tylko nie myślcie,że jestem jakoś tam uzurpatorską megalomaniacką konkurencją dla kogokolwiek ! Takie stołki mi nawet się nie śnią jak co niektórym z Was i dlatego są wiecznymi do wszystkiego oraz do wszystkich opozycjonistami ! Ja na ten czas proszę Boga tak jak mądry król Salomon w swoich Przypowieściach 30 : 7 - 9 „Proszę Cię o dwie rzeczy; nie odmów mi, zanim umrę: Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe; nie nawiedź mnie ubóstwem ani nie obdarz bogactwem, daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym, będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie rzekł: Któż jest Pan? Albo, abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga.” - i spełnienia tej modlitwy życzę Wam wszystkim Kochani ; no i sobie ! Miłego dnia i pogody ducha w ten , trochę niepogodny dzień ! AMEN !!!P/s AHA ! A gdzie pracują i czym się zajmują Wasze dzieci lub inni członkowie Waszych Rodzin ? Nie - mnie to nie obchodzi ! Ja tylko tak sobie !!!

Toż podobno miał pracować za pól pensji poprzedniego burmistrza.... takie obietnice dawał, gdzie jego wyborcy? Każdy już posadkę dostał?

Panie Lechu Redyk, bardzo trafny komentarz'; zgadzam się z pana poglądem w tej kwestii. Długość(objętość) wpisu też właściwa.

Basiu co za bzdury czyste miasto ! Otwórz oczy jak idziesz Grajewem. Brud wszędzie. Przy światłach , jadąc z Ełku zielsko na chodniku. Popatrz na boczne ulice.Widać te zmiany na gorsze. Dyrektorka MDK z zawieszonym wyrokiem. Ludzie nie wiadomo skąd. I nie ma już chyba rodziny w której wykształcone młode osoby w poszukiwaniu za chlebem musiały opuścić Grajewo .Jak to ma być to lepsze Grajewo to ja dziękuje.I za to ta podwyżka!!!!!!!!Gratuluję radnemu który wystąpił z taka propozycją.

DO SZANOWNEJ ROZCZAROWANEJ ! Tylko proszę bez urazy – chyba ktoś z UM lub sam Burmistrz nadepnął Ci na " ślubny odcisk " , że tak na niego jedziesz ? ! Jedz na Zachód np do Mediolanu to tam zobaczysz brud ! Ale nie tylko to ale także jak słyszałem szczury maszerujące na piechotę po ulicach lub jeżdżące na „ gapę „ środkami komunikacji miejskiej ! Chodzę co dzień ulicami naszego miasteczka i nie widziałem tego co tak pięknie opisujesz ! Nie widziałem i nie słyszałem jeszcze aby kiedykolwiek ktoś przez te rzekome śmieci złamał sobie nogę lub przez papierek po cukierku albo przez peta przewrócił się ! Ap-ropo – a jeśli już - a kto tak bardzo u nas śmieci ? Burmistrz czy my sami i nasze bardzo kochane i grzeczne dzieci oraz młodzież ! Albo tzw damulki wymalowane z kapelusikiem na głowie albo dżentelmeni w „ maybachach „ ? Gdzie idą lub siedzą tam i s.... ? SORKI ! NIE WSZYSCY !!! Czy tak robimy także w naszych domach i mieszkaniach ? Nie ! Wiem iż powiesz , że za to płacimy podatki - owszem ale o czystość miasta najpierw powinniśmy sami zadbać jak o własny wspólny dom ! A tak na poważnie – czym naprawdę jesteś rozczarowywana ? Co Ci nie udało się u Burmistrza załatwić ? W czym Ci lub komuś z Twego otoczenia lub rodziny on podpadł ?Tylko proszę nie pisz tego co inni – że nalezę do jakiegoś tajnego układy broniącego jakiegoś układziku w tym i Burmistrza ! Bo to wredne i wiarołomne kłamstwo tych co sami nalezą do jakiegoś układu wiecznie niezadowolonych opozycjonistów bo sami nie zostali wybrani na stołki tych , których teraz tak wściekle atakują !!!

Panie Lechu Redyk, co ty tak krytykujesz pania Rozczarowana, pewnie jestes przydupasem pana burmistrza sory ze z malej litery , bo na duza,.on nie zasluzyl. Przepraszam za bledy.

Szanowny Panie DZONY - Powyżej odpowiedziałem na Pana zarzut ! Więc bardzo proszę nie przyszywać mi kolejnej abstrakcyjnej oraz fałszywej łatki - nie jestem niczyim przydupasem a jeśli już mowa o tej części ciała to już nieraz i Burmistrz ode nie w nią oberwał - no jeśli zasłużył ! A co do Pani Rozczarowanej to raczej Pan Rozczarowany a nie Pani !!! Widać po Pana pisaniu ( sorki ) małych liter i być może Pan dlatego mało widzisz z osiągnięć Burmistrza , Radnych a także innych osób , które co nie co o nasze wspólne dobro jakim jest Grajewo dbają ! A jak Pani , sorki Pan Rozczarowany oraz inni jak Pan wolą narzekać lub przeszkadzać zamiast im w tym pomóc ! „ Wolność jest to prawo robienia tego co się chce i przeszkadzania innym w robieniu tego czego chcą „ - H. Sienkiewicz . „ Polityka ulegnie zmianie dopiero wówczas gdy mądrość będzie się rozprzestrzeniać równie łatwo jak głupota „ W. Churchill . „ Jeszcze się taki nie urodził , który by wszystkim od razu dogodził „. „ Nie od razu Kraków zbudowano „ - mądre przysłowia Polskie ! Raczej Pan z nimi zgodzi się ???

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.