poniedziałek, 26 lutego 2024

Wiadomości

  • 6 komentarzy
  • 6854 wyświetleń

Echa sesji Rady Miasta

25 stycznia 2017 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbyła się XXXI sesja Rady Miasta Grajewo.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

Rada Miasta przyjęła sprawozdanie Burmistrza D. Latarowskiego z działalności międzysesyjnej oraz informację z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat.
 

b) przyjęcia Programu Rozwoju miasta Grajewo na lata 2016 – 2023;
c) przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Grajewo na lata 2017 – 2024;
d) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;

Jednogłośnie podjęto uchwałę określającą wysokość stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta (ZADM). Powyższą dotację ustalono według stawki 1.05 zł miesięcznie do 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań, stanowiących mieszkaniowy zasób miasta.


e) zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji przystanków autobusowych przy drogach gminnych;

Podjętą uchwałą poprzez dodanie w wykazie przystanku na ul. Robotniczej (lewa strona) i ul. Dwornej (prawa strona) rozszerzono wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Grajewo - czym zmieniono uchwałę Rady Miasta Grajewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2017 – 2027;
g) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok;
h) planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny na 2017 rok;

Jednogłośnie przyjęty plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny na 2017 rok zakłada m.in.:
  I kwartał:
- opracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo na 2017 rok,
- informacja o realizacji w tym kosztach imprezy „Sylwester 2016”,
- ofertę GCK dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Harmonogram imprez, planowane projekty w bieżącym roku,
- informacja o planowanych przedsięwzięciach sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży i osób starszych w 2017 r.
- sprawozdanie z działalności Grajewskiej Izby Historycznej za ubiegły rok,
- informacja z działalności Centrum Tradycji Mleczarstwa „Muzeum Mleka” za miesiąc grudzień 2016 r. - budżet , kadra, zamierzenia na 2017 rok,
- analiza sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016,
- sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych budżetu miasta przez organizacje pozarządowe,
- informacja na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2016 r. – budżet , kadra, zamierzenia na 2017 rok,
- informacja o działalności zespołu interdyscyplinarnego w roku 2016,
- informacja na temat funkcjonowania „ Białego Orlika”

 II kwartał:
- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo,
- analiza wykonania budżetu za 2016 rok,
- stan obiektów sportowych w mieście. Informacja na temat dostępność boisk dla mieszkańców miasta, wykorzystania przez szkoły, kluby sportowe i sekcje,
- informacja na temat działalności: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie (formy pomocy ludziom bezrobotnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, formy pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej); Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” (plany i zamierzenia do realizacji 2017 r.); Środowiskowego Domu Samopomocy (plany i zamierzenia do realizacji w 2017 r.); Centrum Integracji Społecznej (sprawozdanie z działalności za 2016 rok, budżet, kadra, plany i zamierzenia do realizacji 2017r.); Klubu Seniora(sprawozdanie za 2016 rok, plany i zamierzenia do realizacji w 2017 r.); Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grajewie (plany i zamierzenia do realizacji 2017 r.)
- informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2017”,
- informacja o planowanych formach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizowanych przez Miasto Grajewo i jednostki organizacyjne Miasta Grajewo,
- ocena pracy jednostek oświatowych podległych Miastu Grajewo za I semestr roku szkolnego 2016/2017 ( administracyjna i merytoryczna), oceną efektów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych podległych Miastu Grajewo w I semestrze roku szkolnego 2016/2017,
- informacja z realizacji zadań Powiatu Grajewskiego w zakresie opieki zdrowotnej dotowanych przez Miasto Grajewo,
- realizacja programów zdrowotnych w mieście Grajewo,
- informacja o współpracy ze Szkołą Muzyczną I stopnia w Grajewie

 III kwartał:
- informacja na temat zmian organizacyjnych w tym kadrowych w jednostkach oświatowych podległych Miastu Grajewo w związku z reformą oświatową planowaną od dnia 01.09.2017 r.
- informacja o kosztach i przebiegu imprezy „Dni Grajewa 2017”,
- informacja dyrektorów szkół i przedszkoli w sprawie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018,
- informacja o przedsięwzięciach sportowych i artystycznych realizowanych przez Miasto Grajewo i jednostki organizacyjne Miasta Grajewo oraz dotowanych przez Miasto Grajewo w okresie wakacji szkolnych w roku 2017,
- informacja na temat pomocy materialnej dla uczniów grajewskich szkół, udzielanej przez Miasto Grajewo na podstawie ustawy o systemie oświaty w roku 2016,
- informacja na temat realizacji przez kluby sportowe zadań publicznych wspieranych lub powierzonych przez Miasto Grajewo w roku 2016 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
- informacja o działalności pływalni miejskiej (w tym budżet, kadra), informacją o polityce Miasta Grajewo wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz informacją o realizacji programów „Rodzina Trzy +” oraz „ Grajewskiej Karty Seniora”

 IV kwartał:
- spotkanie komisji z przedstawicielami klubów i sekcji sportowych działających na terenie Miasta Grajewo (osiągnięcia i problemy),
- informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- sprawozdanie z działalności GCK w mieście Grajewo w 2017 r. - plan pracy na 2018 rok (w tym chór, zespoły działające w GCK ), budżet, kadra, oferty, zamierzenia inwestycyjne czy dane o funkcjonowaniu kina,
- sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w jednostkach oświatowych podległych Miastu Grajewo,
- informacja o przygotowaniu do realizacji imprezy „Sylwester 2017”;
- przygotowanie planu pracy komisji na 2018 rok, podsumowanie pracy za 2017 rok.


i) planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego na 2017 rok;

Według podjętej uchwały, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo w bieżącym roku zajmie się:

w I kwartale:
- gospodarką odpadami na terenie miasta. Warianty rozwiązań,
- informacją na temat komunalnych lokali użytkowych (sprzedaż, najem, zaległości czynszowe),
- oceną funkcjonowania i perspektywy rozwoju Centrum Integracji Społecznej,
- zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków realizowanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w zakresie rzeczowo-finansowym dotyczące wykonania 2016 r. i zadań planowanych do wykonania w 2017 r. Ocena realizacji inwestycji liniowych w mieście (wodociągi i kanalizacja)

w II kwartale:
- zasobem mieszkaniowym miasta (informacją w zakresie sprzedaży mieszkań komunalnych, zasobów mieszkań socjalnych, pustostany i perspektywy zagospodarowania ich na cele mieszkaniowe oraz zaległości czynszowe),
- perspektywą rozwoju TBS-u jako alternatywy dla budownictwa komunalnego w świetle rosnącego zapotrzebowania na lokale mieszkalne,
- oceną stanu sanitarnego i estetycznego Miasta z uwzględnieniem terenów zielonych,
- oceną stanu dróg miejskich po okresie zimowym,
- informacją dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta - stan bieżący i zamierzenia

w III kwartale:
- informacją dot. możliwości rozwoju budownictwa z udziałem środków zewnętrznych w perspektywie bieżącej kadencji Rady,
- termomodemizacją miejskich budynków oświatowych i komunalnych zasobów mieszkaniowych,
- omówienie realizowanych prac pielęgnacyjnych i modernizacyjnych z uwzględnieniem potrzeb, w tym uwag zgłaszanych przez mieszkańców w parkach miejskich

w IV kwartale:
- informacją na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2017 roku,
- informacją na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej 2017/2018;
- stanem aktualnym oraz planem i zamierzeniami na rok przyszły w zakresie promocji miasta,
- przyjęciem planu pracy Komisji na 2018 rok.


j) planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2017 rok;

Według zatwierdzonego planu pracy Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta w bieżącym roku podejmie:

w I kwartale:
- zaopiniowanie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- informacja o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku,
- analiza zaległości podatkowych za 2016 r.,
- opiniowanie projektów uchwał i bieżących materiałów na sesje Rady Miasta

w II kwartale:
- zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
- analiza funkcjonowania zakładów budżetowych: CIS, ZADM, ZWiK za 2016 rok,
- analiza budżetu miasta za I kwartał 2017 roku,
- opiniowanie projektów uchwał i bieżących materiałów na sesje Rady Miasta

w III kwartale:
- analiza realizacji budżetu miasta za I półrocze 2017 roku,
- informacja dotycząca Spółek Miejskich: PUK, PEC, TBS za 2016 rok,
- analiza kosztów i dochodów Pływalni Miejskiej i Muzeum Mleka,
- opiniowanie projektów uchwał i bieżących materiałów na sesje Rady Miasta

w IV kwartale:
- zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2018 rok,
- informacja z realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych za III kwartały 2017 roku,
- opiniowanie projektów uchwał i bieżących materiałów na sesje Rady Miasta

Plan Pracy Komisji należy traktować jako otwarty z możliwością bieżącego wprowadzania nowych tematów.


k) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok;

Przyjęty jednogłośnie plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo w 2017 r. zakłada:

- Kontrolę działalności Klubu Zdrowie i Trzeźwość funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie za 2016 rok (I kwartał ),
- Sporządzenie opinii w sprawie wykonania budżetu miasta za rok 2016 oraz sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrzowi za 2016 rok - przygotowanie stosownego projektu uchwały Rady Miasta (w II kwartale)
- Kontrolę działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie za 2016 rok (III kwartał)
- Analizę finansową funkcjonowania Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie (IV kwartał)


l) planu pracy Rady Miasta Grajewo na 2017 rok.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta za okres 1 lipca 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.
7. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta za 2016 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
9. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej. 
10. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Miasta.


e-Grajewo.pl

 

poniedziałek, 26 lutego 2024

Most nad Narwią przybliży nas do Warszawy

poniedziałek, 26 lutego 2024

Przechwycili blisko 19 ton nielegalnego tytoniu

Komentarze (6)

Dleczego Pani PRZEWODNICZĄCA buduje sobie parking za nasze podatki przy prywatnym bloku wspólnoty na ul. wIKTOROWO 72?

do max To nie jej blok najpierw zobacz

a dlaczego nie ma retransmisji ??

OLGA, co za róznica mozć 73, każdy wie gdzie mieszkas pani profesor.
Mało jest innych wydatków. Co kadencja zaraz sie skończy

Nie chcemy pod oknami samochodów i smrodu spalin. Dlaczego nie pyta sie o zdanie mieszkańców bloku przy Wiktorowej. Chcemy mieć troche zieleni.

przede wszystkim to nie przewodnicząca buduje parking tylko miasto, przede wszystkim to nie ma takiego bloku 72 a najważniejsze parking ma powstać na ternie miasta a nie przy prywatnym bloku, zresztą prywatnych bloków nie ma , są tylko wspólnoty przy danym bloku

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.