Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 8331 wyświetleń

Echa sesji Rady Miasta

28 września 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbyła się XXVI Sesja Rady Miasta Grajewo.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zapytania i interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

W związku z nieobecnością Dariusza Latarowskiego, Burmistrza Miasta Grajewo, spowodowaną wyjazdem służbowym, sprawozdanie w zakresie   wydanych zarządzeń przedstawił Maciej Bednarko, zastępca Burmistrza. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej zostanie przedstawione na następnej sesji.

5. Informacja o sytuacji na rynku pracy w mieście Grajewo.

Z przedłożonej informacji o sytuacji na rynku pracy w mieście Grajewo wynika, że:

Na koniec sierpnia br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu miasta Grajewo wynosiła 1537 osób, tj. 50,6% ogółu bezrobotnych powiatu grajewskiego (3036 osób) i  był zbliżony do notowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego – 1583 osoby. Od marca do lipca br. stan bezrobocia wykazywał zdecydowaną tendencję spadkową, w końcu sierpnia br. wzrósł o 4,3 % w stosunku do lipca br. Liczba rejestrujących się bezrobotnych w sierpniu br. wyniosła 213 osób - o 68  więcej niż w sierpniu 2015r.

Najliczniejszą grupą bezrobotnych były osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy – 403. Osoby w wieku od 25 do 34 lat stanowią niezmiennie najliczniejszą grupę zarejestrowanych bezrobotnych, w końcu sierpnia br. odsetek osób wynosił 27%. Pod względem wykształcenia, najliczniejszą grupę stanowią osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne i niższe – 437 osób. Drugą pod względem liczebności była grupa bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 416 osób.  

W porównaniu do sierpnia 2015 r. zmniejszyła się o 65 liczba osób uprawnionych do zasiłku.

Liczba wolnych miejsc pracy, zgłoszonych z terenu miasta Grajewo, w okresie od stycznia do końca sierpnia 2016r. wynosiła 670 i była wyższa o 43 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Większość z nich należała do kategorii miejsc pracy subsydiowanej – 401. Spośród wszystkich zgłoszonych miejsc 176 dotyczyło sektora publicznego a 9 osób niepełnosprawnych.

Najwięcej wolnych miejsc pracy w okresie styczeń - sierpień 2016r. zgłoszono w następujących zawodach:
- robotnik gospodarczy – 73
- sprzedawca – 73
- posadzkarz – 25
- pozostali pracownicy administracji – 26
- przedstawiciel handlowy – 21
- robotnik budowlany – 19

- kierowca samochodu ciężarowego – 21
- pracownik terenów zieleni – 14
- pomocnik mleczarski – 12
- ślusarz – 13
- doradca klienta - 13

 

6. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r. Ocena funkcjonowania zakładów budżetowych.

7. Informacja o przyznanych stypendiach sportowych i nagrodach.

8. Sprawozdanie z prac Komisji za I półrocze 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.  Komisje Rady Miasta Grajewo odbyły 6. posiedzeń. W okresie sprawozdawczym m.in.:

1. zaopiniowały projekty uchwał w sprawach:
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat,
- określenia stawki przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta (ZADM),
- zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok,
- planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny RM na 2016 rok, planu pracy Komisji gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego RM na 2016 rok, planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM na 2016 rok, planu pracy Komisji Rewizyjnej RM na 2016 rok, planu pracy rady Miasta Grajewo na 2016 rok.
- przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Grajewo,
- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2016 roku”,
- zmiany nazwy ulicy,
- połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury i Grajewskiej Izby Historycznej oraz utworzenia Grajewskiego Centrum Kultury,

- odstąpienia od sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na os. Południe przy ulicach 9 Pułku Strzelców Konnych i Ekologicznej w Grajewie.

2. Zaopiniowały sprawozdanie: z działalności Grajewskiej Izby Historycznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 r., z wykonanych inwestycji drogowych w 2015 r., informację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na temat funkcjonowania i wykorzystania bazy sportowej,

3. Rozpatrzyły wniosek szpitala Ogólnego w Grajewie o udzielenie dotacji celowej, pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie i Komendy Powiatowej Policji w Grajewie o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Miasta, wniosek zakładu opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie o udzielenie dotacji,

4. Dokonały analizy zaległości podatkowych za 2015 r., zapoznały się z informacją na temat funkcjonowania targowiska miejskiego (opłaty targowe)

5. Zaopiniowały informację na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2016”

6. dokonały oceny działalności zakładów budżetowych – ZADM, ZWiK, CIS na podstawie wykonania budżetu miasta za 2015 rok,

7. Dokonały analizy wykonania budżetu miasta Grajewo za 2015 rok pod kątem udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2015 oraz zaopiniowały projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz za sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,

 

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) sposobu załatwienia skargi wniesionej na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Grajewie;

Radni w głosowaniu jawnym - 11 głosami za i przy 10 wstrzymujących się uznali skargę na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie za niezasadną.

30 sierpnia br. do Burmistrz Miasta Grajewo wpłynęła skarga wniesiona przez p. Marka Jurzyńskiego, Prezesa Zarządu Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Grajewie. Z treści zażalenia wynika, że powodem złożenia stała się działalność i postawa p. Teresy Kalinowskiej – Kakareko, Dyrektor MOPS w związku z ogłoszeniem przez instytucję zapytania ofertowego na opracowanie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Grajewo na lata 2017 – 2014”.

Skarżący postawił Dyrektorowi MOPS następujące zarzuty:

1. co do sposobu załatwienia sprawy:

- brak odpowiedzi pisemnej na e-mail wysłany przez Prezesa Fundacji do Mops w Grajewie,

- nie udzielenie dodatkowych informacji skarżącemu podczas rozmowy telefonicznej,

- nieuprzejmy, arogancki, lekceważący stosunek do skarżącego w trakcie trwającej rozmowy telefonicznej,

2. co do treści zapytania ofertowego w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie Strategii:

- brak wyspecjalizowanych oczekiwań w przedmiocie zakresu badań ankietowych mieszkańców miasta i osób je przeprowadzających,

- brak wyspecjalizowanych oczekiwań w przedmiocie spotkań warsztatowych z mieszkańcami z udziałem przedstawicieli wszystkich środowisk i organizacji.

W odpowiedzi na sformułowane zarzuty skarżącego czytamy:

Skarżący zarzuca Dyrektorowi MOPS nie udzielenie pisemnej odpowiedzi na jego e-mail – w zaproszeniu do składania ofert umieszczono zapis, iż dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie MOPS pod nr telefonu. Osobą udzielającą informacji jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Grajewie – Teresa Kalinowska – Kakareko. Preferowaną formą kontaktów była forma telefoniczna. Skarżący nie uzyskał wprawdzie odpowiedzi pisemnej na e- mail, ale odbył rozmowę z Dyrektorem MOPS.

W odniesieniu do przedstawionych zarzutów dotyczących nieuprzejmego stylu prowadzenia rozmowy telefonicznej przez Dyrektora MOPS oraz aroganckiego i lekceważacego stosunku do skarżącego należy wskazać, że zarzutów skarżącego nie można zweryfikować i udowodnić ich prawdziwości, w świetle braku twardych dowodów są one niesprawdzalne.

Zarzut, że „w ogóle nie wyspecyfikowano dwóch istotnych elementów zamówienia: diagnozy problemów społecznych w ujęciu badania ankietowanego mieszkańców miasta oraz spotkań warsztatowych z udziałem przedstawicieli wszystkich środowisk i organizacji” jest nietrafny, wręcz przeciwnie oba te elementy zostały ujęte w rozdziale opisu przedmiotu zamówienia razem z 9 innymi elementami.

Zarzuty co do treści zapytania ofertowego w części dotyczącej ilości i jakości badań ankietowych mieszkańców oraz spotkań warsztatowych są co najmiej dyskusyjne. Wbrew twierdzeniom skarżącego Dyrektor MOPS wcale nie dopuściła się dowolności co do faktycznego zakresu usługi, o czym świadczy użyte w opisie przedmiotu zamówienia sformuowanie, że diagnoza społeczne i gospodarcza ma być szczegółowa.

b) przyjęcia programu „Grajewska Karta Seniora”;

Miejscy Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli program „Grajewska Karta Seniora”. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Program jest elementem polityki społecznej, skierowany do osób, które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie miasta Grajewo Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównymi założeniami są:

- propagowanie prozdrowotnego stylu życia,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów,
- aktywizacja społeczna seniorów,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
- zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
- poprawa warunków materialnych  życia seniorów,
- prowadzenie działań w zakresie promocji programów zdrowotnych ukierunkowanych na osoby starsze.

 

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat.

 

d) pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Grajewo;

Jednogłośnie podjętą uchwałą miejscy radni pozbawili dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania część drogi gminnej:

- ul. M. Dąbrowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 789/3,

- ul. Puławskiego  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2889/1.

- ul. Kolejowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2502/5,

- ul. Ekologicznej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2197/2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;

Podjętą uchwałą zmieniono stawkę dotacji z 1,16 zł miesięcznie na 1,27 zł miesięcznie do 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań, stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Grajewo.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2016 – 2026;

g) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok.

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

12. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Miasta.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Miasta.


 

Komentarze (2)

nie ma jak to koleżanka .... Radni, bezradni- 10 powstrzymał o się ... żenada ... brak zdania na jakikolwiek temat , brak szacunku do wyborców, ale to nic już niedługo będziecie prosić /

Majka nie masz pojęcia o czym piszesz, pójdź do prawnika wytłumaczy Tobie wszystko, rozliczenia tych co głosowali o nie zasadności

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.