poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Wiadomości

 • 6 komentarzy
 • 19072 wyświetleń

Echa Sesji Rady Miasta


28 grudnia 2012 r.  o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyła się XXXI Sesja Rady Miasta Grajewo VI. Kadencji.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XXXI. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Informacja o funkcjonowaniu Związku Komunalnego "Biebrza” i BIOM Sp. z o.o.

   Informacje o realizacji Projektu "Biebrzański System Odpadami oraz o funkcjonowaniu Związku Komunalnego Biebrza przedstawił obecny prezes zarządu Mirosław Bałakier. (fot. 1)


  4. Zapytania i interpelacje radnych.

  5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

   Zarządzeniem Burmistrza z dn. 12.12.2012 r. zmianie ulegną stawki czynszu w lokalach ZADM. Wzrost opłat o 5% będzie obowiązywał od 1.05.2013 r.

   - stawka bazowa - mieszkania z wodą i kanalizacją - 2, 89 zł / m2
   (obecnie 2,75 zł / m2)
   - st. maksymalna - z pełnym wyposażeniem - 4,13 zł / m2 (obecnie 3,93 zł / m2)
   - st. minimalna - bez wyposażenia - 2,04 zł / m2 (obecnie 1,68 zł / m2)
   - lokale socjalne - 1.02 zł / m 2 (obecnie 0,84 zł / m2)

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1. sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Tadeusza Deresza;
    Skarga uznana w całości za niezasadną (18 za)

   2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
    Uchwała podjęta (19 gł. za)

   3. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Grajewo;
    Zmiany dotyczyły m.in. obniżenia diet radnym; uchwała odrzucona (6 gł. za, 11 przeciw, 2 wstrzymujące)

   4. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo;
    Uchwała podjęta (19 gł. za)

   5. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok;
    Wprowadzono zmianę wynagrodzenia za posiedzenie członka komisji, zmiana z 6 % na 80 zł; uchwała podjęta (19 gł. za)

   6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012 – 2022;
    Uchwała podjęta (19 gł. za)

   7. zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok;
    Uchwała podjęta (19 gł. za)

   8. wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012;
    Uchwała podjęta (19 gł. za)

   9. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013 – 2030;
    Zmiana na lata 2013 - 2026; uchwała podjęta (19 gł. za)

   10. uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2013 rok:

    • przedstawienie projektu budżetu – wystąpienie Burmistrza Miasta,

    • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach,

    • zapoznanie się z opiniami Komisji Rady Miasta,

    • dyskusja nad projektem,

     Obniżono m.in. dotację dla KS Warmia, przyznane środki w kolejnym roku wyniosą 220 tys. zł (obecnie 250 tys. zł);
     - przyjęto wydatkowanie środków na siłownię plenerową, która ma powstać w Central Parku - 25 tys. zł, na promocję Miasta 120 tys. zł oraz 30 tys. zł na usługi dodatkowego prawnika;

    • podjęcie uchwały.
     Uchwała budżetowa na 2013 r. została podjęta (3 gł. przeciw, radni T. Cebeliński, K. Jamrozy, A. Jankowski);

  7. Informacja z realizacji skarg i wniosków adresowanych do Rady Miasta i do Burmistrza Miasta w 2012 roku.

  8. Podsumowanie pracy Rady Miasta w 2012 roku – w ujęciu statystycznym.

  9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

  10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

  11. Przyjęcie protokołu z XXX. Sesji Rady Miasta.

  12. Wolne wnioski i informacje.

  13. Zamknięcie XXXI. Sesji Rady Miasta.


 

wybrane dane statystyczne

Grajewo, stan na 20.12.2012

liczba ludności na dzień 20.12   -    21.960 osób
liczba sporządzonych w USC w Grajewie:
- aktów urodzenia – 379szt,
- aktów zawarcia związku małżeńskiego – 164szt,
- aktów zgonu – 286szt.

oraz

- samochody wyrejestrowane do innych urzędów – 973szt,

- wyrejestrowane, zezłomowane – 719szt,

- pojazdy osobowe, ciężarowe, specjalne używane i  nowe, dla których wydano tablice rejestracyjne – 2128szt,

 

 

- motorowery – 146szt,

- motocykle – 111szt,

- ciągniki – 407szt,

- przyczepy – 263szt.


poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Skrót meczu z WIGRAMI

niedziela, 14 kwietnia 2024

Adam Doliwa - "Serdecznie Dziękuję"

Komentarze (6)

A gdzie o obniżeniu diet radnych

Wlaśnie, jakoś ten temat znikł. Wszyscy udają, że go nie było.

za obniżeniem diet byli: p. Gontarska, Siwik-Karwowska,Sarnacki, Jamrozy, Jankowski i Babul

pewnie, po co sobie diety odbierać skoro można odebrać np Warmii. Ważne zeby w portfelu się zgadzało. Gratulacje wiecznie nienapasionym radnym

wstyd pozostali radni dbacie tylko o swoje portfele

czy kolejny radny (tym razem Sarnacki) znajdzie zatrudnienie w strukturach UM ? NIe mam nic do - gościa - ale tworzenie na siłę stanowiska? brakuje lat do emerytury? moze pomyślec o pracy w sektorze prywatnym, praca fizyczne - moze czas zweryfikować swoje kwalifikacje i ambicje..

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.