Wiadomości

Echa sesji Rady Gminy

9 września br. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie, ul. Komunalna 6 odbyła się XXII sesja Rady Gminy Grajewo.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Podczas sesji Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter oraz Przewodniczący Rady Gminy Grajewo Jan Dąbrowski złożyli  podziękowanie p. Janowi Zawadzkiemu, p. Stanisławowi Wójcickiemu oraz p. Wojciechowi Święćkowskiemu za ogrom pracy i wysiłku włożonego w rozwój prowadzonych hodowli a także godne reprezentowanie Gminy Grajewo poprzez odnoszenie sukcesów w wystawach zwierząt hodowlanych.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Grajewo odbytej w dniu 17 czerwca 2016 roku, protokołu z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 27 lipca br. i protokołu z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 23 sierpnia 2016 roku.

Protokoły z sesji zostały przyjęte jednogłośnie.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Grajewo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo.

Jednogłośnie podjętą uchwałą dokonano aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo zatwierdzone uchwałą z dnia 28 października 2009 r., wraz ze zmianami uchwalonymi z dnia 30 października 2012 r. i 14 kwietnia 2014 r. wymaga aktualizacji w zakresie m.in.:
- weryfikacji i doprecyzowania jego ustaleń do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
- zmiany granic administracyjnych gminy,
- uwzględnienia nowych udokumentowanych złóż kopalin,
- wskazania granic terenów zalewowych rzek występujących na obszarze gminy,
- uwzględnienia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy Grajewo są aktualne. Należy kontynuować prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które zostały określone w Wieloletnim programie sporządzania planów miejscowych z uwzględnieniem pojawiających się potrzeb ze strony właścicieli nieruchomości.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Grajewo.

Podjętą uchwałą Rada Gminy Grajewo, część drogi Nr 103315 B oznaczonej jako działka nr 105/8 położonej na terenie miejscowości Danówek pozbawiła dotychczasowej kategorii drogi publicznej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

10. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo /ul.Konopska/ - Konopki – Cyprki - Kurki - Tarachy – Bęćkowo - Szczuczyn w km 0+000 -3+430”.

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Grajewo w roku szkolnym 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

W roku szkolnym 2015/2016 Gmina Grajewo jako organ prowadzący zatwierdziła arkusze organizacji podległych  placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Białaszewie, w Rudzie i w Wierzbowie, Gimnazjum w Danówku oraz Punktu przedszkolnego w Popowie i w Białaszewie. Na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej z dnia 31 marca br. w w/w placówkach zatrudnionych było 46 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze (29 dyplomowanych, 13 mianowanych i 4 kontraktowych), 16 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze (4 dyplomowanych, 7 mianowanych, 3 kontraktowych i 2 stażystów) oraz 21 pracowników nie będących nauczycielami.

Na stanowiskach dyrektorów szkól w stosunku do poprzedniego roku szkolnego nie było zmian:

1.  Zarządzeniem Wójta Gminy Grajewo z dnia 26.07.2012 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Pomnik 1000 – lecia Państwa Polskiego im. M. Konopnickiej w Białaszewie na okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r. powierzono p. H. Szklarzewskiej,

2.  Zarządzeniem Wójta Gminy Grajewo z dnia 10.07.2013 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie na okres od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r. powierzono p. H. Chrzanowskiemu,

3. Zarządzeniem Wójta Gminy Grajewo z dnia 10.07.2013 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbowie na okres od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r. powierzono p. J. Sameszko,

4. Zarządzeniem Wójta Gminy Grajewo z dnia 10.07.2013 r. stanowisko dyrektora Gimnazjum w Danówku  na okres od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r. powierzono p. Surażyńskiej.

Średni wynik % ze sprawdzianu szóstoklasistów w gminnych szkołach podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa w Białaszewie – 51%
2. Szkoła Podstawowa w Rudzie - 59%
3. Szkoła Podstawowa w Wierzbowie – 65%
Średni wynik % ze sprawdzianu szóstoklasistów w powiecie grajewskim – 48%
Średni wynik % ze sprawdzianu szóstoklasistów w województwie podlaskim – 54%

 

Średni wynik % z egzaminu gimnazjalnego klas III Gimnazjum w Danówku:
1. część humanistyczna – język polski
Gimnazjum w Danówku – 71%, powiat grajewski – 68%, województwo podlaskie – 68%

2. część humanistyczna – historia i wiedza o społeczeństwie
Gimnazjum w Danówku – 56%, powiat grajewski – 56%, województwo podlaskie – 56%

3. część matematyczno – przyrodnicza – matematyka
Gimnazjum w Danówku – 54%, powiat grajewski – 50%, województwo podlaskie – 48%

4. część matematyczno – przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze
Gimnazjum w Danówku – 49%, powiat grajewski – 51%, województwo podlaskie – 52%

5. język angielski na poziomie podstawowym
Gimnazjum w Danówku – 54%, powiat grajewski – 63%, województwo podlaskie – 66%

6. język angielski na poziomie rozszerzonym
Gimnazjum w Danówku – 39%, powiat grajewski – 44%

7. język rosyjski na poziomie podstawowym
Gimnazjum w Danówku – 59%, powiat grajewski – 57%

W gminnych szkołach zapewniono wspólne kształcenie wszystkim uczniom. Podopieczni ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczą się w klasach ogólnodostępnych lecz ich zajęcia są indywidualizowane. Ponadto otrzymują dodatkowe wsparcie polegające na udziale w zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, realizowany przez nauczycieli.

Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – 11
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 2
- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją – 1
- z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – 2

Liczba uczniów korzystających z zajęć:
- rewalidacyjnych – 14
- dydaktyczno – wyrównawczych – 64
- logopedycznych – 4
- korekcyjno – kompensacyjnych – 11
- indywidualnych - 3

W grudniu 2015 r. w Gimnazjum w Danówku przeprowadzona została kontrola w zakresie zgodności zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami. Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie stwierdziło uchybień i nie wydało zaleceń.

12. Informacja o stanie przygotowań szkół w Gminie Grajewo do roku szkolnego 2016/2017.

Sieć publicznych szkół gminy Grajewo w roku szkolnym 2016/2017  stanowią: Szkoła Podstawowa w Białaszewie, Szkoła Podstawowa w Rudzie, Szkoła Podstawowa w Wierzbowie, Gimnazjum w Danówku oraz oddziały  przedszkolne zorganizowane w szkołach tj. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białaszewie, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rudzie, oddział przedszkolny nr 1 i nr 2 w Szkole Podstawowej w Wierzbowie a także Punkty przedszkolny w Popowie i Białaszewie. Łącznie do 31 oddziałów w/w placówek uczęszcza 569 uczniów.

W okresie wakacji zostały wykonane bieżące remonty i drobne prace porządkowo – konserwatorskie. Gminne placówki oświatowe są odpowiednio przygotowane merytorycznie i technicznie do bieżącego roku szkolnego.

Gmina również zapewni dowożenie uczniów do szkół własnym transportem na 8 trasach. Przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży.

13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 30 grudnia 2015 r. budżet gminy Grajewo na 2016 r. został zmieniany w trakcie I półrocza roku budżetowego 13 razy. Za każdym razem wprowadzone zmiany dotyczyły głównie zwiększeń z tytułu przyznanych dotacji, bieżącej weryfikacji wykonania planu dochodów jak i wydatków, zmian w zadaniach inwestycyjnych.

Na dzień 30 czerwca 2016 r.
1. Plan dochodów wykonano w kwocie 12 266 343,77 zł – stanowi to 50,29% wykonania w stosunku do planu (24 391 986,67 zł)

2. Plan wydatków z budżetu gminy wykonano w kwocie 11 048 248,90 zł - stanowi to 43,37% wykonania w stosunku do planu (25 477 135,67 zł)

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie jest samorządową instytucją kultury znajdującą się na terenie gminy Grajewo. Głównym celem jej działalności jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury w środowisku wiejskim.

Źródłem przychodów biblioteki w przeważającej części jest dotacja od organizatora, która w okresie sprawozdawczym wynosiła 99 996 zł – 50% planu. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód w kwocie 313 zł z usług reprograficznych. Łącznie przychody w I półroczu br. wyniosły 100 309 zł, na swoją działalność Biblioteka przeznaczyła 101 084,27 zł. Według stanu na ostatni dzień czerwca br. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W II półroczu Biblioteka będzie kontynuować swoją działalność statutową w ramach posiadanych środków ujętych w planie finansowym.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.

Porządek obrad rozszerzono o przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi grajewskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przemysłowej pralnico – wirówki na potrzeby pralni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie 

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.