sobota, 18 września 2021

Kultura i rozrywka

  • 1 komentarzy
  • 1462 wyświetleń

Dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury ogłasza nabór na stanowisko pracy

Dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury ogłasza nabór na stanowisko pracy

Specjalista ds. promocji

1. Wymiar etatu: 1 etat.

2. Forma zatrudnienia: pierwsza umowa na czas określony.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- Inicjowanie i pilotowanie działań promocyjnych GCK (w tym wykorzystanie w działaniach promocyjnych nowoczesnych i innowacyjnych środków przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem internetu, planowanie kampanii promocyjno-reklamowych itp.)

- Współpraca z pracownikami merytorycznymi w porozumieniu z przełożonym i Dyrektorem w zakresie działań promocyjnych GCK.

- Prowadzenie na bieżąco profili Facebook i stron internetowych placówek GCK.

- Prowadzeniem dokumentacji fotograficznej działalności GCK (m.in. robienie zdjęć podczas imprez organizowanych i współorganizowanych przez GCK).

- Współpraca z mediami i podmiotami zewnętrznymi (m.in. przekazywanie informacji o planowanych wydarzeniach, przekazywanie relacji i dokumentacji fotograficznej z wydarzeń, których organizatorem bądź współorganizatorem jest GCK, pozyskiwanie i prowadzenie patronatów medialnych itp.).

- Przygotowywanie w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym materiałów promocyjno-informacyjnych GCK (m.in. plakaty, ulotki, foldery itp.).

- Czuwanie nad stanem i wydawaniem na zewnątrz materiałów promocyjno-informacyjnych GCK oraz kontakt z grafikami oraz drukarniami w zakresie działań promocyjnych i reklamowych.

- Współudział w organizacji imprez organizowanych i współorganizowanych przez GCK.

- Zgłaszanie zapotrzebowania oraz zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do działań promocyjnych (gadżety itp.) po uprzednim uzgodnieniu z przełożonym.

- Wykonywanie zadań zleconych doraźnie przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora.

- Uczestniczenie w szkoleniach zawodowych i podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia.

4. Poziom wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze 2800-3000 brutto, +stażowe

5. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na określonym stanowisku.

 

6. Wymagania preferowane związane ze stanowiskiem:

a) posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy,

b) wykształcenie wyższe w zakresie np. marketing, reklama, PR, grafika komputerowa,

c) znajomość języka obcego nowożytnego (np. angielski, niemiecki, rosyjski) na poziomie komunikatywnym,

d) znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),

e) znajomość obsługi programu graficznego (np. Corel)

f) umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne oraz dyspozycyjność.

7. Wymagane dokumenty:

a) wniosek zgłoszeniowy (Zał. Nr 1),

b) podpisane czytelnie przez kandydata pisemne oświadczenia (Zał. Nr 2):

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracy,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

 

8. Określenie terminu i miejsca złożenia wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „nabór – specjalista ds. promocji” w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w siedzibie Grajewskiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo; Dokumenty można również przesłać pocztą w wyżej wymienionym terminie (decyduje data wpływu do siedziby GCK).

9. Postanowienia końcowe:

Przewidywany termin zakończenia naboru do dnia 31.07.2021 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.gckgrajewo.pl.

Komentarze (1)

2800 brutto to około 2000 "na rękę".??

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.