piątek, 23 lutego 2024

Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 13775 wyświetleń

Dodatki do pensji nauczyciela

Rada Gminy Grajewo przyjęła regulamin, który obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Regulamin określa wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Grajewo.

Dodatek motywacyjny

Dodatek motywacyjny uzyskać może nauczyciel za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze a w szczególności za uzyskiwanie przez uczniów znaczących osiągnięć, za jakość świadczonej pracy, podnoszenie swoich umiejętności zawodowych. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi od 1% do 20% średniej obliczonej z minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mianowanych. Dodatek motywacyjny nie może być przyznany nauczycielowi, który otrzymał karę porządkową lub dyscyplinarną, który przebywa na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym oraz za okresy, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

Dodatek funkcyjny

Dyrektorowi szkoły w wysokości od 400 do 1200 zł, wicedyrektorowi - od 300 do 600 zł a nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze - od 50 do 200 zł przyznano dodatek funkcyjny. Dodatek w wysokości 30 zł przysługuje nauczycielowi za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece, wychowawcy klasy - 45 zł oraz doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta w wysokości 40 zł miesięcznie.

Dodatek za warunki pracy

Dodatek przysługuje nauczycielom za każdą godzinę pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach w wysokości 10-20% stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową. Przy ustalaniu wysokości dodatku uwzględnia się stopień trudności, uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia warunków w których są realizowane zajęcia oraz wymiar czasu pracy nauczyciela realizowany w tych warunkach.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z osobistego zaszeregowania nauczyciela przez miesięczny obowiązkowy wymiar godzin z uwzględnieniem ewentualnego dodatku za warunki pracy. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


Dodatek mieszkaniowy

Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć przysługuje dodatek mieszkaniowy, niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Wysokość dodatku uzależniona jest od liczby członków rodziny i wynosi przy 1 osobie w rodzinie - 3,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy 2 osobach - 4,5% przy 3 osobach - 5,5% a przy 4 i więcej osobach w rodzinie - 6,5% minimalnego wynagrodzenia. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem i stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny.


Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

W budżecie gminy Grajewo  stworzono specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Z funduszu nagród 80% środków funduszu przeznaczono na nagrody dyrektora a 20% na nagrody wójta.
Nauczycielom w szczególności w Dniu Edukacji Narodowej będą przyznawane nagrody za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze a mianowicie za sukcesy uczniów będące efektem pracy nauczyciela, stosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie nauczania i wychowania, działalność na rzecz środowiska lokalnego, rozwijanie współpracy z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi oraz pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

Dodatek za wysługę lat

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi także za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego a także za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz jego wysokość określa Wójt Gminy - dla dyrektora szkoły oraz dyrektor szkoły nauczycielom.

e - Grajewo.pl

Komentarze (5)

brawo panie wojcie a o biednejszych tez nie zapominajcie ... np. za kacprowem czlowiek zyje co da mu smietnik... 21 wiek mamy

no to jak dyrektorzy dalej beda przyznawali nagrody to pan od informatyki i historii(smiech na sali)znowu dostanie nagrode od pani dyrektor(czyli od swojej zony)... wiadomo o jakiej szkole mowa... momentami niedobrze mi sie robi jak patrze co sie w tej polsce wyprawia... panie moderatorze prosze nie kasowac tej wypowiedzi... nikogo nie obrazilem takie sa fakty

Jakie włąściwie są te dodatki? Dodatek dyrektora wynosi od 400 do 1200 - to w końcu ile oni dostają?

Do moderatora.Dlaczego sa kasowane wpisy mowiace jaka jest faktyczna prawda?Bo co?Bo dotyka to kogos z wladz?A jak opluwa sie innych ludzi,obraza sie to moderator to puszcza?Dlaczego ludzie maja nie wiedziec ze faktycznie tak jest ze dyrektorka przyznaje nagrode mauczycielowi /swojemu mezowi/, ten z kolei wojtowi bo jest przewodniczacym rady,a wojt dyrektorce bo taka jest zaleznosc ustawowa.To jest szczera prawda a jak moderator nie wierzy to niecha sam to sprawdzi.No i co?Kolo zamyka sie

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.