Wiadomości

Budżet Miasta za 2006 rok

SPRAWOZDANIE  Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK

Budżet Miasta Grajewo na 2006 rok uchwalony został uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XXXVI/215/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku.
Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę  -                        42 182 004,00 zł
Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę -                           45 566 552,00 zł
W roku 2006 zaszła konieczność zmian budżetu (po koniec roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów i wydatków z uwagi na brak wykonania planu).
Plan budżetu po zmianach:
dochodów kwotę    -                                            43 439 303,00 zł
wydatków kwotę    -                                             46 339 315,00 zł

Realizacja
Osiągnięte dochody to kwota 41 844 834,64 zł, stanowiąca 96,33 % planu, natomiast poniesione wydatki 44 720 965,63 zł, stanowiąca 96,51 % wielkości planowanej.
Budżet Miasta na dzień 31.12.2006 r. zamknął się deficytem w wysokości „minus” 2 876 130,99 zł.  Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2006r. wyniósł 7 227 444,20 zł.  Zaciągnięte kredyty przeznaczano miedzy innymi na  termodernizację szkół i obiektów mieszkalnych, przebudowę stacji wodociągowej. 

W 2006 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 5 563 301,67 zł, w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 3 611 716,51 zł.
 

Wydatki w 2006r. przedstawiały się następująco:
1) wydatki bieżące  -                                       15 939 164,79 zł
2) wynagrodzenia osobowe i pochodne - 17 959 948,70 zł
3) wydatki majątkowe -                                   8 953 558,14 zł
4) dotacje -                                                        1 868 294,00 zł

Wydatki bieżące obejmuj ą między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (enegię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta.

Realizacja budżetu była bieżąco analizowana i odbywała się w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych. Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w uchwałach i zarządzeniach dotyczących budżetu Miasta.

e-Grajewo.pl

Sprawozdanie udostępniła – radna Rady Miasta Joanna KosielskaFoto: Poniesione nakłady majątkowe w 2006r. ( 8 953 558,14 zł )

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.