czwartek, 20 czerwca 2024

Wiadomości

Zebranie Towarzystwa Miłośników Rajgrodu

Doroczne zebranie sprawozdawcze odbyło się 24 maja 2024 r. w Domu Kultury w Rajgrodzie. Prezes Jan Tarnacki przywitał przybyłych. Przewodniczącym Walnego Zebrania wybrano Janusza Sobolewskiego. Minutą ciszy uczczono pamięć  zmarłego w ub. roku wieloletniego członka i sekretarza TMR - śp. Krzysztofa Kalinowskiego. Sprawozdanie z działalności merytorycznej TMR w 2023 r. odczytała Helena Zimińska - nowy sekretarz Zarządu. Do najważniejszych wydarzeń zaliczano: odrestaurowanie zewnętrzne przydrożnej kapliczki z XIX w., współpracę z Biebrzańskim Parkiem Narodowym w upamiętnieniu 80. rocznicy pacyfikacji wsi Grzędy, spotkanie z bliźniaczym stowarzyszeniem i redakcją "Gońca Knyszyńskiego", współpracę w lokalnych przedsięwzięciach kulturalnych z Domem Kultury, Szkołą Podstawową i harcerzami.

 


Nakładem TMR w 2023 r. ukazało się 9 numerów "Rajgrodzkich Ech" (wszystkie w pełnej kolorystyce, w formacie A4). Ukazało się też II wydanie książki Joanny Wierzbickiej "Niedaleko od Rajgrodu: polski Sybir" (I wydanie w 2003), traktującej o historii i pacyfikacji wsi Grzędy. II wydanie w całości sfinansowane przez: Starostwo Powiatowe w Grajewie, Urzędy Miast w Goniądzu i Rajgrodzie, Nadleśnictwo Rajgród i Biebrzański Park Narodowy. 500 egz. w oprawie miękkiej rozdano nieodpłatnie uczestnikom uroczystości rocznicowych 8 września 2023 r. na Grzędach. 500 egz. w oprawie twardej otrzymali sponsorzy do własnej dyspozycji.


Skarbnik Anna Małgorzata Więckowska przedstawiła dane finansowe za 2023 r. Przychody wyniosły prawie 103 tys. zł, ale były mniejsze o 17 tys. zł od wydatków. Znacznie podrożały koszty druku i wzrosło najniższe wynagrodzenie krajowe, co wiąże się z wynagrodzeniem redaktora (koszt etatu jest finansowany w znacznym procencie przez PFRON, ale nie w całości). W ostatnich latach lokalny samorząd ograniczył dofinansowywanie kosztów druku, spadły wpływy z reklam i tekstów sponsorowanych.


W tym roku (35 rok wydawniczy) planuje się wydanie 9 numerów "RE" oraz wydrukowanie 10 plansz, ilustrujących dzieje Rajgrodu. Poza tekstem historycznym, starymi zdjęciami (w tym koloryzowanymi), reprodukcjami starych dokumentów - ubogacone zostaną odpowiednią grafiką. Plansze eksponowane będą podczas Dni Rajgrodu i na wystawach w szkole i Domu Kultury, co wiąże się z obchodami  100. rocznicy odzyskania praw miejskich Rajgrodu.


Drużynowy 4. RDH "Ora et labora" - pwd. Kacper Bućko przedstawił zebranym projekt nowego nagrobka weterana powstania 1863 r. - Jana Eliasza Mościckiego, spoczywającego na nowym rajgrodzkim cmentarzu, który to pomnik aktualnie jest wykonywany. Dom Kultury pozyskał na to przedsięwzięcie środki finansowe z IPN, uprzednio postarano się o objęcie grobu powstańca styczniowego opieką konserwatorską. Ponadto K. Bućko zaprezentował projekt herbu Rajgrodu, nawiązującego do herbu naszego miasta na tłoku pieczęci z XVIII w. Herb ten jest wyobrażeniem murowanej bramy z trzema wieżami. Projekt wzbudził uznanie zebranych. Do uchwalenia przez Radę Miejską nowego herbu potrzebna jest jeszcze pozytywna opinia Komisji Heraldycznej. Wywiązała się na ten temat dyskusja. Przypomniano starania rajgrodzkiego samorządu sprzed dziesięciu lat odnośnie zmiany herbu na zaproponowany wówczas przez dr. Gerarda Kucharskiego (trzy groty jaćwieskich włóczni i wieża obronna), który zanegowała Komisja Heraldyczna. Obecny na zebraniu Stanisław Kossakowski, jako były wieloletni przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego przypomniał zebranym kilkuletnie staranie się o herb powiatu. Podał kilka wymogów Komisji Heraldycznej, które w czasie przedłużały ten proces. 


Zebranie przebiegło w miłej atmosferze. Red.J.Sobolewski podziękował wszystkim stałym współpracownikom, piszącym artykuły i rozprowadzającym "RE". 

 

 

J.S.

Fot.: I.S. i K.M.

środa, 19 czerwca 2024

Hołd oddany Sybirakom

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.