poniedziałek, 4 grudnia 2023

Kraj

Zaproszenie do złożenia oferty    Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych  do składania ofert na usługę szkoleniową finansowaną z EFS, która będzie prowadzona na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 82 poz. 560):
Tematyka planowanego szkolenia: „Pracownik budowlany”
Ilość uczestników: 10 osób bezrobotnych. 
    Zgodnie  z § 31 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy  (Dz. U. z 2007 Nr 47, poz. 315) i Zarządzeniem Nr 6/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z dnia 1 lipca 2008 r.  przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń, powiatowy urząd pracy uwzględnia w szczególności:
1) zakres i jakość oferowanych programów szkoleń, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra,
2) kwalifikacje kadry dydaktycznej,
3) dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
4) nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia,
5) posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług,
6) sposób sprawdzenia efektów szkolenia,
7) rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
8) koszty szkolenia,
9) zaangażowanie instytucji szkoleniowej w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób.
Program szkolenia zawierać powinien w szczególności:
1) nazwę i zakres szkolenia,
2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
4) cele szkolenia,
5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
6) treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
8) sposób sprawdzania efektów szkolenia.
Instytucja szkoleniowa w koszcie szkolenia uwzględni również ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, jak też zapewni napoje (kawa, herbata, woda mineralna).
Planowany termin rozpoczęcia  szkolenia:  05.05.2009 r.
Oferty można składać według wzoru „wstępna oferta szkoleniowa” oraz „Program szkolenia” stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia do dnia 17.04.2009r. do godz. 15.00  na niżej wskazany adres:
Powiatowy Urząd Pracy
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6
z dopiskiem (oferta szkoleniowa)
UWAGA! Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zaproszeniem Wykonawcy do późniejszych negocjacji.  Oferty, które nie będą złożone zgodnie  ze wzorem, stanowiącym załączniki do niniejszego zaproszenia nie będą podlegały ocenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych  do składania ofert na usługę szkoleniową finansowaną z EFS, która będzie prowadzona na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 82 poz. 560):
Tematyka planowanego szkolenia: „Sekretarka, asystentka szefa”
Ilość uczestników: 5 osób bezrobotnych. 
    Zgodnie  z § 31 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy  (Dz. U. z 2007 Nr 47, poz. 315) i Zarządzeniem Nr 6/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z dnia 1 lipca 2008 r.  przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń, powiatowy urząd pracy uwzględnia w szczególności:
1) zakres i jakość oferowanych programów szkoleń, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra,
2) kwalifikacje kadry dydaktycznej,
3) dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
4) nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia,
5) posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług,
6) sposób sprawdzenia efektów szkolenia,
7) rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
8) koszty szkolenia,
9) zaangażowanie instytucji szkoleniowej w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób.
Program szkolenia zawierać powinien w szczególności:
1) nazwę i zakres szkolenia,
2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
4) cele szkolenia,
5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
6) treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
8) sposób sprawdzania efektów szkolenia.
              Instytucja szkoleniowa w koszcie szkolenia uwzględni również ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, jak też zapewni napoje (kawa, herbata, woda mineralna).
Planowany termin rozpoczęcia  szkolenia:  06.05.2009 r.
Oferty można składać według wzoru „wstępna oferta szkoleniowa” oraz „Program szkolenia” stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia do dnia 15.04.2009r. do godz. 15.00  na niżej wskazany adres:
Powiatowy Urząd Pracy
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6
z dopiskiem (oferta szkoleniowa)
UWAGA! Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zaproszeniem Wykonawcy do późniejszych negocjacji.  Oferty, które nie będą złożone zgodnie  ze wzorem, stanowiącym załączniki do niniejszego zaproszenia nie będą podlegały ocenie.

Wstępna oferta szkoleniowa - wzór
Program szkolenia - wzór


Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych  do składania ofert na usługę szkoleniową finansowaną z EFS, która będzie prowadzona na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 82 poz. 560):
Tematyka planowanego szkolenia: „Księgowość wspomagana komputerem”
Ilość uczestników: 5 osób bezrobotnych. 
    Zgodnie  z § 31 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy  (Dz. U. z 2007 Nr 47, poz. 315) i Zarządzeniem Nr 6/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z dnia 1 lipca 2008 r.  przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń, powiatowy urząd pracy uwzględnia w szczególności:
1) zakres i jakość oferowanych programów szkoleń, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra,
2) kwalifikacje kadry dydaktycznej,
3) dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
4) nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia,
5) posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług,
6) sposób sprawdzenia efektów szkolenia,
7) rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
8) koszty szkolenia,
9) zaangażowanie instytucji szkoleniowej w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób.
Program szkolenia zawierać powinien w szczególności:
1) nazwę i zakres szkolenia,
2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
4) cele szkolenia,
5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
6) treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
8) sposób sprawdzania efektów szkolenia.
              Instytucja szkoleniowa w koszcie szkolenia uwzględni również ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, jak też zapewni napoje (kawa, herbata, woda mineralna).
Planowany termin rozpoczęcia  szkolenia:  06.05.2009 r.
Oferty można składać według wzoru „wstępna oferta szkoleniowa” oraz „Program szkolenia” stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia do dnia 15.04.2009r. do godz. 15.00  na niżej wskazany adres:
Powiatowy Urząd Pracy
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6
z dopiskiem (oferta szkoleniowa)
UWAGA! Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zaproszeniem Wykonawcy do późniejszych negocjacji.  Oferty, które nie będą złożone zgodnie  ze wzorem, stanowiącym załączniki do niniejszego zaproszenia nie będą podlegały ocenie.

Wstępna oferta szkoleniowa - wzór
Program szkolenia - wzór

 

Dyrektor PUP

 Bożenna Zakrzewska


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.