wtorek, 16 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10766 wyświetleń

Założenia Polityki Społecznej

Założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarczej miasta Grajewo na 2007 rok.
Część I Dochody

Burmistrz Miasta proponuje przyjąć dane szacunkowo, posługując się następującymi wskaźnikami: poziom średniorocznej inflacji - 1,9 proc.,
wzrost wynagrodzeń o - 1,1 proc., wzrost stawek podatkowych i opłat lokalnych - 1,9 proc.


1. Dochody z podatków i opłat:

a) dochody własne - zamiarem jest w tym zakresie pozyskanie wpływów w kwocie 10 570 000,00 zł

w tym w szczególności:

- z podatku od nieruchomości,
- z podatku od środków transportowych,
- z podatku rolnego i leśnego,
- z podatku od spadków i darowizn,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z wpływów z opłaty targowej,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
- z wpływów opłaty skarbowej,
- oraz zaległości w podatkach,

b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie  8 800 000,00 zł

2.
Dochody z majątku miasta:

planuje się osiągnąć do kwoty 1 400 000,00 zł poprzez sprzedaż działek, opłaty na wieczyste użytkowanie gruntów, z dzierżawy gruntów i najmu lokali i garaży.

3. Pozostałe dochody własne w kwocie 1 300 000,00 zł obejmują w szczególności:

- dochody z opłat za przedszkola,
- częściowa odpłatność według wytycznych uchwalonych przez Radę Miasta za usługi opiekuńcze i w ramach pomocy społecznej,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- odsetki za nieterminowe płacenie podatków i opłat,
- wpłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- pozostałe opłaty i dochody.

4. Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne. Planowane dotacje na zadania zlecone i własne wynoszą kwotę 13 000 000,00 zł. Dotacje w szczególności dotyczą:

- na administrację rządową,
- na utrzymanie Ośrodka Wsparcia - Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

5. Subwencje na ogólną kwotę 9 900 000,00 zł w tym:

- część oświatowa,
- część równoważąca.

6. Pozostałe dochody planuje się w wyskości 900 000,00 zł pochodzące z wolnych środków z lat poprzednich.


e-Grajewo.pl

wtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (1)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.