Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 8245 wyświetleń

XXXV Sesja Rady Miasta

Burmistrz Miasta ogłasza, że w dniu 25 kwietnia 2013 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) odbędzie się XXXV. zwyczajna Sesja Rady
Miasta Grajewo VI. Kadencji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXV. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na XXXIII. Sesji Rady Miasta.
5. Problematyka przeciwdziałaniu bezrobociu – informacja Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca roku 2012 oraz sytuacji bieżącej. Omówienie zasad realizacji aktywnych form walki z bezrobociem przez Samorząd Miasta Grajewa w 2013 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok..
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo, określenia szczegółowych
warunków , form i zakresu udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy;
c) Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo ( projekt burmistrza i projekt grupy radnych);
d) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
g) określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Miasta Grajewo obligacji;
h) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu;
i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026;
j) zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok;
k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony do 3 lat;
l) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z PEC Sp. z o.o.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miasta z dnia 26. marca 2013 r.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zamknięcie XXXV. Sesji Rady Miasta.

 


Komentarze (1)

Może w końcu będą jakieś stypendia dla dzieci uzdolnionych artystycznie . Są stypendia socjalne, naukowe, sportowe a co z dzieciakami które cięzko pracują i promuja nasze miasto na konkursach plastycznych, tanesznych i wokalnych

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.