Wiadomości

XXXIV Sesja Rady Miasta

29 marca 2017 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:
Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Zapytania i interpelacje radnych.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2016 w kontekście zamierzeń na rok 2017 w obszarach:

 • ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • stanu oświetlenia miasta,
 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – ocena realizacji inwestycji liniowych w mieście (wodociągi i kanalizacja),
 • bezpieczeństwa ciepłowniczego miasta.

Działalność Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka –budżet, kadra, zamierzenia na rok 2017, promocja.
Działania podejmowane w obszarze promocji Miasta w roku 2016 – sprawozdanie.
Informacja na temat stanu i możliwości rozwoju zieleni w mieście.
Informacja na temat wdrażania postanowień ustawy dekomunizacyjnej w aspekcie zmian nazw ulic.
Informacja o stypendiach socjalnych i zasiłkach socjalnych udzielanych przez Miasto Grajewo uczniom mieszkającym w Grajewie.
Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XXVIII/217/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok.
Informacja roczna o realizacji Uchwały Nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasta Grajewo.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania,zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
 • dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 • szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych Nagród Burmistrza Miasta Grajewo – „Wilk Roku”;
 • określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Grajewo, dotacji celowych z budżetu miasta Grajewa, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań;
 • przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo;
 • zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2016 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie;
 • zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2016 rok samorządowego zakładu budżetowego – Centrum integracji Społecznej w Grajewie;
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2017 – 2027;
 • zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok.

Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej. 
Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Miasta.
Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie XXXIV sesji Rady Miasta.

 

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.