niedziela, 26 czerwca 2022

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 9189 wyświetleń

XXXIII Sesja Rady Miasta

Uprzejmie zapraszam na  XXXIII Zwyczajną Sesję Rady Miasta Grajewo, która odbędzie się w dniu   27 kwietnia  2009 roku        ( poniedziałek  ) o godz. 9  00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A / nr 29/.
Obrady sesji są jawne i dostępne dla obywateli.
PORZĄDEK   OBRAD:
1. Otwarcie XXXIII  Zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXII Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje  z realizacji uchwał podjętych na XXXI Sesji .
6. Problematyka przeciwdziałaniu bezrobociu – stan aktualny oraz szanse na stworzenie nowych miejsc pracy. 
7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Grajewo z wykonania budżetu za rok 2008:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta;
b) przedstawienie opinii i  wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu za rok 2008 ;
c) przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
d) przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu przez Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2008 – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
8. Informacje z działalności w roku 2008 następujących jednostek organizacyjnych miasta:
a) Miejskiego Domu Kultury;
b) Miejskiej Biblioteki Publicznej;
c) Miejskiego Ośrodka  Sportu i  Rekreacji ;
d) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podporządkowanych mu jednostek: Klubu Seniora, Środowiskowego  Domu Samopomocy, oraz Grajewskiego Klubu „ Zdrowie i Trzeźwość”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, a także określenia wysokości nagród i rodzaju wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w Mieście Grajewo;
b) ustalenia Regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw , dodatku za wysługę  lat oraz wysokość i warunki wypłacania nagród,
c) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej,
d) zmian w budżecie miasta na 2009 r.,
e)  zmieniająca  uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Grajewo,
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat,
g) wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz  z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli problemowej w PEC Sp. z o.o.  w Grajewie dotyczącej Taryfy dla Ciepła .
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie XXXIII Sesji.


Przewodniczący Rady Miasta
Mgr Grzegorz Curyło

niedziela, 26 czerwca 2022

Piknik w Radziłowie (26.06)

Komentarze (2)

Jak to się sprzedaje mieszkania komunalne ww innych miastach:
Dębica
Mieszkania będą sprzedawane po preferencyjnych cenach. Dębiczynie mogą je nabyć z 70 procentowym upustem cenowym. Jeśli natomiast przy podpisywaniu kontraktu kupujący wpłaci gotówkę, to zapłaci za mieszkanie zaledwie 20 procent jego wartości.
Kalisz:Pod obrady komisji wszedł projekt uchwały, która mówi, iż miasto nie sprzeda mieszkania w budynku, który ma mniej, niż 30 lat, a dodatkowo nabywca będzie musiał wykazać, iż posiada prawo do lokalu co najmniej 10 lat. Dopiero wtedy, gdy oba te warunki zostaną spełnione będzie można wykupić zajmowany lokal z 90-procentową bonifikatą. Przypomnijmy. Dotąd, możliwy jest wykup mieszkań 15-letnich i starszych.

Jopek oto masz jeszcze inne przykłady:Oto kilka przykładów wysokości zniżek, jakie przyznawane są dużych miastach:
W Szczecinie 95% zniżka przysługuje przy wykupie pojedynczych lokali w budynku. W przypadku, gdy wykupywane są wszystkie jednocześnie – zniżka może sięgać nawet 97 % wartości rynkowej.
W Gdańsku natomiast bonifikata wynosi 90 % wartości mieszkania, na dodatkowe 5% mogą liczyć kombatanci, wdowy i wdowcy po kombatantach, a także mieszkańcy dużych wspólnot mieszkaniowych w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich pozostałych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Jednak w Gdańsku nie można wykupić mieszkania na raty.
W Bydgoszczy najemcy lokali komunalnych mogą je wykupić nawet z 98 % zniżką, jeżeli na zakup zdecydują się wszyscy mieszkańcy budynku. Sprzeciw jednego najemcy powoduje utratę możliwości wykupu lokali z bonifikatą dla wszystkich mieszkańców.
Kwestia bonifikaty inaczej wygląda w Katowicach – przy wykupie mieszkań komunalnych obowiązują dwa rodzaje zniżek: 60% przy jednorazowej wpłacie gotówki, a 40 % przy spłacie w ratach. Jednak, aby możliwy był wykup, w budynku musi być zarejestrowana wspólnota mieszkaniowa.
Stosunkowo małą, bo tylko 65 % bonifikatę oferuje się najemcom mieszkań komunalnych

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.