sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

XXV sesja Sejmiku (on-line)

W sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  trwają obrady XXV sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. 
Obrady pod nieobecność przewodniczącego Sejmiku Mieczysława Bagińskego prowadził wicemarszałek Jan Syczewski. W sesji udział bierze 27 radnych. Tradycyjnie sesja rozpoczęła się od ustalenia porządku obrad.

Przyjęty porządek:
1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Sejmiku.

4.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. j. Śniadeckiego w Białymstoku.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem, który je utworzył jest Województwo Podlaskie.

7. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2009 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Choroszcz.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

14. Prezentacja założeń promocji kolei Łapy – Łomża.

15. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.

16. Rozpatrzenie wniosku grupy Radnych o odwołanie Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jarosława Dworzańskiego.

17.  Interpelacje i zapytania Radnych.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, zgłoszone na sesji.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zabezpieczenia środków w Uchwale Budżetowej Województwa Podlaskiego na rok 2010 na finansowanie wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowanych w projekcie dotyczącym termomodernizacji  budynków Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży realizowanego w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w uchwale Budżetowej Województwa Podlaskiego na rok 2010 na finansowanie wkładu własnego w projekcie termomodernizacji budynków Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. ST. Deresza w Choroszczy w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2009 rok.

22. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. /Druk Nr 315/
b) - wykreślony
c) - wykreślony
d) ) powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. /Druk Nr 316/

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/78/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

24. - wykreślony

25. Rozpatrzenie skargi Automobilklubu Suwalskiego na Zarząd Województwa Podlaskiego w sprawie negatywnego rozpatrzenia przez zarząd oferty złożonej na konkurs z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności.

26. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji Sejmiku za 2008 r.

27. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

28. Wolne wnioski, informacje. Zapraszamy na transmisję on-line (kliknij)Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.