poniedziałek, 24 czerwca 2024

Wiadomości

XXIX sesja Rady Gminy Grajewo

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 29 listopada br. (piątek) na godzinę 10.00 XXIX sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 października 2013 roku. 
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z  dnia 18 października 2013 roku  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.                          
  7. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2014 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą  mającym umowę zawartą na czas oznaczony do 3 lat.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Grajewo na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
15. Złożenie sprawozdania z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2009-2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący  Rady
  Jan  Dąbrowski


Obrady są jawne i dostępne dla obywateli


poniedziałek, 24 czerwca 2024

19-letni kierowca spowodował poważny wypadek

poniedziałek, 24 czerwca 2024

Wieści z KGW w Pieńczykowie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.