Wiadomości

XXIV sesja Rady Gminy Grajewo

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 17 maja br. (piątek) na godzinę  9.00 XXIV sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 06 marca 2013 roku. 
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na  poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Grajewo w 2012 roku – zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie:
      a/ informacja Prokuratora Rejonowego w Grajewie,
      b/ informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
      c/ informacja Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie,
  7. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Chojnówek, gmina Grajewo.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu i dzierżawy z dotychczasowymi najemcą i dzierżawcą mającymi umowy zawarte na czas oznaczony na 3 lata.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie  Finansowej  Gminy Grajewo na lata 2013-2025.
16. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Grajewo.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

     Przewodniczący  Rady
    Jan Dąbrowskiniedziela, 26 marca 2023

Jak zrobić palmę wielkanocną?

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.