wtorek, 25 stycznia 2022

Wiadomości

XVII sesja Rady Miasta

28 grudnia  2007 roku  (  piątek  ) o godz.  9.00, w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (ul. Strażacka  6 A) odbędą się obrady XVII  zwyczajnej sesji  Rady Miasta Grajewo.

Obrady Sesji Rady Miasta są jawne i dostępne dla obywateli.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad XVII -tej  zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie ich prawomocności .
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  obrad XVI zwyczajnej  Sesji Rady Miasta.
4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
5. Wstąpienie  do Rady Miasta nowego radnego  – Pana Karola Tomasza Baranowskiego:
a) podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pana Karola Tomasza Baranowskiego do Rady Miasta w miejsce Pana Kazimierza Żabickiego
b) złożenie ślubowania przez radnego
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na XIII i XIV sesji RM
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta,
b) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.,
c) przyjęcia Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 r.,
d) wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 r. ,
e) zmian w budżecie Miasta na 2007 r. ,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji podatkowych i informacji podatkowych,
g) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu,
8. Informacja o działaniach miasta, mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych (w tym środków UE) , na realizację zadań inwestycyjnych w 2007 r.
9. Informacja w sprawie załatwiania skarg i wniosków wpływających do Burmistrza i Rady Miasta Grajewo od mieszkańców miasta w 2007 r.
10. Statystyczna ocena pracy radnych za rok 2007 r.
      11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
     12.Odpowiedzi na  interpelacje, zapytania i wnioski.
     13. Wolne wnioski i informacje .
     14. Zamknięcie obrad Sesji.

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Ogłoszenie: Praca dla informatyka w KPP w Grajewie

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.