Wiadomości

XLVIII sesja Rady Miasta Grajewo

28 września 2022 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.


  Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:
  https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg


Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie obrad XLVIII sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja na temat wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r. oraz informacja na temat sytuacji finansowej miasta, realizacji zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek oraz umorzeń podatków w II kwartale 2022 r.
5. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych po dwóch kwartałach 2022 r.
6. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 r.
7. Informacja dotycząca utrzymania parków miejskich.
8. Informacja dotycząca czystości i porządku w mieście.
9. Informacja na temat kosztów oświetlenia ulicznego miasta w 2021 r. i I półroczu 2022 r.
10. Informacja na temat termomodernizacji miejskich budynków oświatowych i komunalnego zasobu mieszkaniowego.
11. Informacja o kosztach i przebiegu „Dni Grajewa2022”.
12. Informacja o formach wspierania rozwoju uczniów zdolnych – stypendia, nagrody sportowe i artystyczne.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
b) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie;
c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych;
d) utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą Związek Powiatowo-Gminny „Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
e) przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.;
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2022-2033.
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
16. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Grajewo.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie XLVIII sesji Rady Miasta.

 

poniedziałek, 3 października 2022

Finał Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich 2022

poniedziałek, 3 października 2022

Grajewo. Ogłoszeniu o przetargu

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.