środa, 17 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 12163 wyświetleń

XLI Sesja Rady Gminy

W dniu 30 kwietnia b.r. /piątek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6  odbyły się obrady XLI – wszej sesji Rady Gminy Grajewo z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 marca 2010 roku.   
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Złożenie sprawozdań za 2009 rok z:
     a/ działalności Wójta Gminy Grajewo,
     b/ realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Grajewo,
     c/ działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie,
     d/ zadań własnych i zleconych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie,
     e/ działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie,
     f/ działalności Straży Gminnej,
     g/ wykonania budżetu gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo:
     a/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za  2009 rok,
     b/ przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok,
     c/ rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2009 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grajewo na lata 2008 – 2015.
  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Grajewo na realizację kontroli wykonywania zleconego zadania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
                                                                          

wtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (1)

To choć skany protokołu z posiedzenia by tak zamieścić. Chyba tajny nie jest.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.