Wiadomości

XI. Sesja Rady Miasta


    Burmistrz Miasta ogłasza, że w dniu 26 sierpnia 2011 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) odbędzie się XI. Sesja Rady Miasta Grajewo
VI. Kadencji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XI. Zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza oraz informacja
     z realizacji uchwał podjętych na VIII. Sesji RM.
5. Informacja o przebiegu i kosztach "Dni Grajewa 2011".
6. Informacja o przygotowaniu miejskich placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012.
7. Sprawozdanie Straży Miejskiej za II kwartał 2011 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) sposobu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie;
     b) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
     c) zmian w budżecie miasta na 2011 r.;
     d) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu;
     e) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2017;
     f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu
     z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
     g) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub
     na czas nieoznaczony;
     h) ustalenia opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym prowadzonym przez Miasto i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie;
     i) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ustalenia jego numeru i granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
      dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
     j) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa.
9. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Grajewo za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Przyjęcie protokołu z X. Sesji, z dnia 28 czerwca 2011 roku.
14. Zamknięcie XI. Sesji Rady Miasta.


Obrady są jawne i dostępne dla obywateli22 sierpnia 2011 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny. Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) przy ul. Strażackiej 6A.
Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.