wtorek, 16 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 10412 wyświetleń

Wydatki miasta w 2007r.

Wydatki ogółem planowane są na kwotę 42 860 228,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące 38 948 000,00
co stanowi 91,91 % planowanych wydatków
- wydatki majątkowe 3 886 228,00 zł
w tym:
- na inwestycje 3 745 000,00 zł
co stanowi  9,07 % planowanych wydatków
oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 415 000,00 zł, które zostaną pokryte z GFOŚiGW.

W wydatkach bieżących  w kwocie 38 948 000,00 zł
wyszczególnia się:
- wynagrodzenia, które wynoszą 16 042 934,00 zł i stanowią 41,19 % wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu ( odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów )  w kwocie 344 342,00 zł tj. 0,88% wydatków bieżących.
Zaplanowano wzrost wynagrodzenia o 1,1%

Część struktury planowanych wydatków

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków

w tym wynagrodzenia

Szkoła Podstawowa nr 1

1851263,00

1324123,00

Szkoła Podstawowa nr 2

2772745,00

2058602,00

Szkoła Podstawowa nr 4

3037140,00

2244700,00

Odziały przedszkolne

225492,00

160115,00

 

 

 

Przedszkole nr 1

772770,00

522186,00

Przedszkole nr 2

892536,00

567940,00

Przedszkole nr 4

388085,00

245840,00

Przedszkole nr 6

823726,00

519820,00

 

 

 

Gimnazjum nr 1

1774794,00

1340059,00

Gimnazjum nr 2

1820927,00

1338858,00

Gimnazjum nr 3

1701100,00

1262400,00

 

 

 

Dowożenie uczniów

3300,00

 

 

 

 

Dokształcanie nauczycieli

84896,00

 

 

 

 

Pozostałe

274752,00

119596,00

 

 

 

Razem

16423526,00

11704239,00

OPIEKA SPOŁECZNA

 

Środowiskowy Dom Pomocy

368000,00

240250,00

Dom Dziennego Pobytu

178357,00

119784,00

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezp. emeryt.i rent.z ubezp. społecznego

6681000,00

118198,00

Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świedcz. z pomocy społ oraz niektóre świadcz. rodzinne

52000,00

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt.i rent.

1447300,00

 

Dodatki mieszkaniowe

1120000,00

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

1351359,00

1007083,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

123000,00

 

Pozostała działalność

191000,00

 

Razem

11512016,00

1485315,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

Świetlice szkolne:

   

SP1

177775,00

131572,00

SP2

168002,00

133248,00

SP4

218790,00

167850,00

Razem

564567,00

432670,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

210000,00

Gospodarka odpadami

720000,00

Oczyszczanie miast i wsi

982700,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

269000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

718000,00

Pozostała działalność

977000,00

Razem

3876700,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

Obiekty sportowe

101400,00

 

Instytucje kultury fizycznej

437913,00

127600,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

14500,00

 

Razem

553813,00

127600,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

15000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1331484,00

Biblioteki

363800,00

Pozostała działalność

300000,00

Razem

2010284,00

OCHRONA ZDROWIA

   

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

   

Klub “Zdrowie i Trzeźwość”

142477,00

65105,00

Pełnomocnik ds. alkoholowych

101523,00

25270,00

Razem

244000,00

90375,00

źródło:PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2007 ROK 

wtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (4)

Można już zacząć oszczędzać. Trzeba zacząć od poborów i można je obniżyć. Jest tu pole do działania.

Tak najwięcej pieniędzy idzie na pobory urzędników

i bardzo dobrze piszecie. To jeden moze zarabiac 5 tys. drugi tylko 500zł, a trzeci niema gdzie zarobic i te 500. przeciesz wszyscy tak samo chcemy jesc.

W MDK nikt nie bierze poborów, czy tylko nie dopisano rubryki???

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.