Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 9351 wyświetleń

Wsparcie grajewskich rodzin

Każda rodzina, która wychowuje troje lub więcej dzieci będzie uprawniona do zniżek dotyczących ofert MDK Grajewo i MOSiR Grajewo. Jednak, aby mieć prawo do zniżki należy wyrobić tzw. "Kartę Dużej Rodziny". Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. Na udziale w Programie mogą również skorzystać przedsiębiorcy, którzy w ten sposób mają szansę pozyskać nowych klientów i wypromować swoją działalność.

 
Z inicjatywy Adama Kiełczewskiego - Burmistrza Grajewa i grupy radnych 25 kwietnia 2013 r. przyjęto uchwałę w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo. Dzięki temu każda rodzina wychowująca troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje) ma tańszy o połowę dostęp do ofert Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uchwała także daje możliwość rozszerzenia zakresu objętych ulgą usług o ofertę innych podmiotów, np. firm prywatnych. Oczywiście muszą one zgłosić chęć udziału w Programie.


 DLA KOGO ZNIŻKA
Program wsparcia obejmuje wszystkie - bez względu na dochody - rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo. Należy przez to rozumieć, że o zniżki może się ubiegać rodzina, składająca się z obojga rodziców lub jednego - samotnie wychowującego, a także opiekunowie prawni, którzy wychowują troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje).

O „Kartę Dużej Rodziny” mogą ubiegać się także rodziny zastępcze z trojgiem dzieci - całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. W skład takiej rodziny wchodzą: osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, dzieci nad którymi sprawowana jest opieka (do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia - w przypadku uczących się dzieci), dzieci biologiczne obojga opiekunów lub jednego z nich.


 NA CO ZNIŻKA
Pięćdziesięcioprocentowa zniżka dotyczy oferty Miejskiego Domu Kultury w Grajewie: biletów wstępu na seanse filmowe i inne zajęcia odpłatne. Obejmuje również usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie.

Uchwała przewiduje również zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania z ulg oferowanych przez inne podmioty, jeżeli zgłoszą one chęć udziału w Programie. 

Dokumentem uprawniającym członków rodziny wielodzietnej do korzystania z pięćdziesięcioprocentowych zniżek na usługi i świadczenia oferowane przez miasto Grajewo oraz w przyszłości - partnerów akcji jest „Karta Dużej Rodziny”.


 KARTA DUŻEJ RODZINY
Koordynatorem realizacji Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. Podstawą otrzymania Karty jest złożenie w sekretariacie MOPS kompletnego wniosku o wydanie Karty, którego wzór określa załącznik nr 2 do Programu. Uchwała z zasadami Programu, wzorami wniosków jest dostępna m.in.w Internecie pod adresem: bip.um.grajewo.pl (w lewym Menu należy wybrać najpierw: "Rada Miasta Grajewo", później "Uchwały Rady Miasta Grajewo", następnie "2013", kliknąć "kwiecień", uchwałę znajdą Państwo pod nr 3). Druki wniosków są również dostępne w MOPS w Grajewie oraz do wydruku ze strony internetowej www.grajewo.pl.

Wniosek o wydanie Karty składa rodzic lub opiekun prawny, który jest jednocześnie zobowiązany do jej odebrania. Składając wniosek należy przedstawić w MOPS w Grajewie następujące dokumenty: w przypadku rodziców - dowód tożsamości ze zdjęciem; dzieci w wieku szkolnym - legitymację szkolną, w przypadku dzieci do 6 lat - skrócony akt urodzenia; studenci do 25 roku życia - legitymację studencką; rodziny zastępcze lub opiekunowie - prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej/ustanowieniu opiekuna prawnego.

Kartę może otrzymać każdy członek rodziny wielodzietnej. Po złożeniu kompletnego wniosku czeka się na nią 14 dni. Karta zachowuje ważność przez okres 1 roku od dnia wydania.

Karta zawiera następujące informacje: imię i nazwisko osoby na którą została wystawiona; termin ważności; numer ewidencyjny i podpis wystawiającego.

Jest ważna z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna, łącznie z jego Kartą i w jego obecności.


 PAMIĘTAJ
Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani niezwłocznie poinformować MOPS o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z Programu.


 PRZEDSIĘBIORCO WŁĄCZ SIĘ DO PROGRAMU WSPIERAJ RODZINY PROMUJ FIRMĘ
Przedsiębiorcy, którzy włączą się do Programu, mają okazję do pozyskania nowych, stałych klientów, a poprzez oferowanie zniżek w ramach "Karty Dużej Rodziny" wpływają na pozytywny wizerunek swojej firmy, działającej na rzecz rozwoju mieszkańców Grajewa.

Dla przedsiębiorców jest to też rodzaj promocji, gdyż dane, logotypy ich firmy, przekazane Miastu Grajewo, będą publikowane we wszelkich materiałach informacyjnych dotyczących wsparcia rodzin wielodzietnych, oraz na stronach internetowych urzędu, np.www.grajewo.pl.

Głównym celem programu jest oczywiście m.in. promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych dzieci, młodzieży z rodzin wielodzietnych i ich dostępu do usług z dziedziny kultury, sportu. Władze samorządowe Grajewa liczą jednak, że katalog ulg, z których skorzystają rodziny wielodzietne będzie większy w niedalekiej przyszłości. Dlatego Uchwała daje możliwość rozszerzenia zakresu objętych ulgą usług o ofertę innych podmiotów, np. firm prywatnych. Muszą one jednak zgłosić chęć udziału w Programie, składając w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie stosowną deklarację, w której również określą wysokość zniżki na oferowane przez firmę towary i usługi.


ZA ŚMIECI TEŻ TANIEJ
W związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwietniu Rada Miasta Grajewo przyjęła również uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014. Dzięki temu pomoc finansową otrzymają rodziny wielodzietne - zamieszkujące z trojgiem i większą liczbą dzieci (własnych, małżonka, przysposobionych, a także w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej).

Wysokość kwoty pomocy finansowej przy wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi odpowiednio: 5 zł miesięcznie od trzeciego i każdego kolejnego dziecka zamieszkującego z rodziną na danej nieruchomości, 3 zł miesięcznie od trzeciego i każdego kolejnego dziecka zamieszkującego z rodziną na danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Pomoc przysługuje jeżeli na bieżąco są regulowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a przyznanie wsparcia następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego.

Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014 w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

na podstawie:
- Uchwała Rady Nr XXXV/242/13 z dnia 2013-04-25 w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo
- UCHWAŁA NR XXXV/252/13 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014 w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - grajewo.pl
 

Komentarze (5)

kolejne wsparcie dla patologicznych rodzin

fajnie by było żeby Pan Burmistrz wprowadził znizki dla tych osób na przeloty z miejscowego lotniska do każdego miasta Europy oraz rejsy statkiem z miejscowego portu. Pełnia szczęścia i nastąpi gdy Radni zabiorą się do tego co jest istotne - naprawa i konserwacja dziur w jezdni. Ulica Robotnicza, którą podatnicy i wyborcy codziennie jeżdżą do pracy oraz ulica Krasickiego (remontowana kilka lat temu) się rozpadają. Ta ostatnia w wyniku braku odpowiedniej konserwacji (woda i mróz zrobiły swoje powiększając koszty napraw)

do zenus :czy troje dzieci to patologia ?

Mam troje dzieci ,to znaczy że moja rodzina to patologia ,zenus ty się zastanów co piszesz i nie obrażaj nikogo ,widać jaki jesteś mądry .Samolub tylko tak pisze nie znasz ludzi to się nie wypowiadaj .Przynajmniej mam kochającą rodzinę i nie zamieniła bym się za żadne skarby.

sie zdaje ze 2 dzieci to w tych czasach juz jest duzo wiekszosc ludzi ma 1 dziecko

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.