Wiadomości

VIII sesja Rady Gminy


                   Uprzejmie informuję, że w dniu 21 czerwca b.r. (wtorek) o godzinie 10 - tej  w sali konferencyjnej Urzędu Gminyw ul. Komunalna 6  odbędą się obrady VIII – ej sesji Rady Gminy Grajewo z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 kwietnia  2011 roku.   
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Złożenie sprawozdań za 2010 rok  z:
      a/ działalności Wójta Gminy Grajewo,
      b/ realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Grajewo,
      c/ działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie,
      d/ działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie,
      e/ pomocy społecznej z zadań własnych i zleconych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok,
      f/ działalności Straży Gminnej Gminy Grajewo,
      g/ działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie.
  7. Rozpatrzenie sprawozdań za 2010 rok z:
      a/ wykonania budżetu gminy, 
      b/ sprawozdania finansowego,
      c/ przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Grajewo,
      d/ przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok,
      e/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2010 rok,
      f/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo:
      a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2010 rok,
      b/ przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną  Rady Gminy Grajewo wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2010 rok,
  c/ głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usługę w zakresie wywozu nieczystości ciekłych przez Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Grajewo do ustalenia opłat za amatorski połów ryb w stawach stanowiących własność Gminy Grajewo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku
      Komunalnego Biebrza.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Grajewo do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Grajewo w  zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ”Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
15. Rozpatrzenie prośby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w sprawie partycypacji gminy w kosztach zakupu dwóch nieoznakowanych radiowozów na potrzeby miejscowej jednostki do działań operacyjno- rozpoznawczych.
16. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej w dniu 26 maja b.r. przez Komisję Rewizyjną kontroli oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2011 – 2025.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

      
Przewodniczący  Rady
  Grzegorz Gardocki

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.