Wiadomości

VI Sesja Rady Gminy

VI Sesja Rady Gminy

W dniu 18 marca b.r. /piątek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 odbyły się obrady VI – tej sesji Rady Gminy Grajewo z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16 grudnia 2010 roku, protokołu z sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku i protokołu z sesji odbytej w dniu 9 lutego 2011 roku.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Informacja Wójta na temat przeprowadzonych wyborów do organów sołectw.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  najmu z dotychczasowym najemcą mającym umowę zawartą na czas  oznaczony do 3 lat.
  9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  przez gminę Grajewo.
10. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na ternie gminy Grajewo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
12. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej Gminy Grajewo za okres od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku. 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy  materialnej o charakterze socjalnym.
14. Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy  Grajewo.
15. Przedłożenie sprawozdania z wykonania Uchwały Nr 26/VII/99 z dnia 18 lutego 1999r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich  wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej  Uchwałą Nr 189/XXXX/02 Rady Gminy Grajewo z dnia 20 lutego 2002 r. za rok 2010.
16. Przedstawienie sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu gminy za 2010 rok
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2011 - 2025.
18. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
19. Informacja na temat Narodowych Sił Rezerwowych.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.
 
fot. e-Grajewo.pl
    
                                                                           

poniedziałek, 18 października 2021

Trwa wymiana antenowych nadajników telewizji naziemnej

poniedziałek, 18 października 2021

Sołectwo Pieńczykowo uhonorowane

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.