niedziela, 14 sierpnia 2022

Oferty i promocje

Ustny przetarg (nieruchomość)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grajewo podaje do  publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie  ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość Nr 399/2 o powierzchni 0,3911 ha położoną na terenie wsi Popowo.
Działka nr399/2 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, oznaczona jest w ewidencji gruntów: Ba. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie zabudowy usługowej tj. usługi  gastronomiczne, transportowe itp.
W/w nieruchomość gruntowa znajduje się bezpośrednio  przy  drodze krajowej Nr 61  oraz  drodze gminnej relacji Popowo-Flesze.
W/w działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie Księgę Wieczystą Nr LM1G 00021451/4.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 399/2 wynosi  84.200  zł plus 23 % VAT tj. 103.566,00 zł    wadium  10.356,60  zł
Wartość gruntu  za 1 m2 wynosi 26,48 zł brutto.
O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 1.040  zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 września   2011  roku o godz. 10 00  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.
Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- wpłacenie wadium do dnia 23.09.2011 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz.  8 00-14 00  lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „ Wadium na działkę nr 399/2  w Popowie ”.
-okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości oraz  o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /86/ 272-30-00  w 13 oraz na stronie internetowej urzędu.


Wójt
    mgr inż. Stanisław Szleter

wtorek, 9 sierpnia 2022

Grajewo. Wycieczka do Energylandii

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.