Wiadomości

Ulice są niezwykle ważne

 „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z siecią dróg krajowych”

Historia rozpoczęcia prac nad jej realizacją sięga roku 2007, kiedy to w marcu Zarząd Powiatu Grajewskiego dokonał analizy sieci dróg w tej dzielnicy.

Historia realizacji tej inwestycji:
- w marcu 2007 roku z inicjatywy Pana Starosty zaproszono Wójtów, Burmistrzów, z którymi Zarząd Powiatu podjął decyzję o zgłoszeniu ciągu drogowego o dł. ok. 23km na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
 
- w lipcu 2007 roku Zarząd Powiatu, Burmistrz Miasta Grajewo i Wójt Gminy Grajewo podjęli decyzję o wspólnej realizacji inwestycji drogowej pn. „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”  tj. ulic: Braci Świackich, Wiórowej, Robotniczej i Elewatorskiej,
 
- do grudnia 2007r. trwała procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji, którą przeprowadziło Miasto Grajewo. Firma PROJEKT-DROSAN została wyłoniona za trzecim razem. Koszt opracowania wyniósł 298 000,00 zł,
 
- do lipca 2008r. trwały uzgodnienia wstępnej koncepcji dokumentacji  z przedstawicielami firm znajdujących się na terenach objętych opracowaniem,
 
- wejście w życie w czerwcu 2008r. wytycznych MRR w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz zmiana ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych spowodowały wydłużenie czasu opracowania dokumentacji do września 2009 roku,

- problemem było wskazanie przez GDDKiA w Białymstoku przebudowy skrzyżowania z drogą krajową 65 i ul. Topolową. Koszt przebudowy tego skrzyżowania oszacowano na ok. 3 000 000,00 zł. To była główna przyczyna, która sprawiła, że Gmina Grajewo wycofała się z realizacji drogi od torów kolejowych do drogi krajowej, a to z kolei spowodowało skrócenie zakresu opracowania dokumentacji,

- ważnym elementem było wykonanie odcinka przejściowego na ul. Robotniczej przez Miasto Grajewo.

To było przesłanką do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu jednej procedury przetargowej na dwa zadania, ze wskazaniem na Powiat. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę, Konsorcjum Firm Producenta Kostki Brukowej i Galanterii Betonowej BRUX sp. z o.o. w Białymstoku i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów w Białymstoku, któremu w dniu


 2 kwietnia 2010 roku przekazano plac budowy.
 
Zakres rzeczowy:
- zrealizowany projekt  polegał na przebudowie ul. Elewatorskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą na długości 803,5m, wykonano pętlę nawrotową, nawierzchnię asfaltową dla obciążenia ruchem KR4, ciąg pieszo-rowerowy, wybudowano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, a także oznakowanie pionowe i poziome na całej długości odcinka.
Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosła 3 719 494,40 zł.
z tego :
1 035 479,40 zł        -    środki własne Powiatu
     42 500,00 zł        -    lokalni przedsiębiorcy,
   960 892,00 zł        -    środki z budżetu  Miasta Grajewo,
1 680 623,00 zł      -   środki z budżetu państwa – dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego pn. „NPPDL 2008-2011” edycja 2009/2010.

Istotnym elementem jest wykonanie odcinka przejściowego na ul. Robotniczej o dł. 109m, w ramach którego wykonano nawierzchnię asfaltową, zmodernizowano sieć wodociągową i kanalizację deszczową.

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych na odcinek przejściowy ul. Robotniczej  o dł. 109m wyniosła 806 565,87 zł.   
Ogólna wartość robót budowlanych na ul. Elewatorskiej i Robotniczej wyniosła 4 526 060,27 zł.  


Przebudowa ulic: Braci Świackich, Elewatorskiej i części Robotniczej o łącznej długości 2,5 km  jest I etapem przebudowy ciągu komunikacyjnego w dzielnicy przemysłowej.
We wrześniu 2010 r. Powiat Grajewski złożył wniosek do NPPDL 2008-2011 o dofinansowanie przebudowy ul. Wiórowej wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą w Grajewie.

Projekt znalazł się na liście rankingowej projektów na pozycji 8 uzyskując 97pkt, a tym samym otrzyma dofinansowanie.  Realizowany będzie  w partnerstwie z lokalnymi przedsiębiorstwami  i Miastem Grajewo. Deklarowana pomoc finansowa Miasta -2 100 000,00 zł.

Przebudowa ulic w dzielnicy przemysłowej, w której zlokalizowane są największe zakłady przemysłowe miasta i powiatu, stanowić będzie dogodne połączenie przemysłowej części miasta z drogami krajowymi nr 61 i 65, a jednocześnie odciąży centrum miasta z ruchu samochodów ciężarowych oraz przejmie część ruchu tranzytowego z kierunku Łomża-Białystok.

 

fot.e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.