środa, 17 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 16849 wyświetleń

Szczuczyn - ogłoszenie!

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 29, 30 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Burmistrz Szczuczyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.12.2009r. do 15.01.2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, pokój nr 12 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.01.2010r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie przy ul. Strażackiej 11 o godz. 10°°.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium na piśmie.  Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (um@szczuczyn.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Szczuczyna.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2010r. Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w plikach PDF i JPG spakowane do formatu ZIP o rozmiarze 135 MB dostępne jest pod poniższym linkiem:  Studium

 

wtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (2)

wreszcie sa plany zagospodarowania przestrzennego i można przekształcać. pozdrawiam

Studium to nie plany !!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.