Wiadomości

Spotkanie u strażaków

W dniu 18.02.2009 r. o godz. 11.00 w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej  w powiecie grajewskim w 2008 r.

W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście:
- Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności KW PSP w Białymstoku – st. bryg. Zbigniew Chrzanowski,
- Starosta Powiatu Grajewskiego – Jarosław Augustowski,
- Burmistrz Miasta Grajewo – Krzysztof Waszkiewicz,
- Przewodniczący Rady Miasta Grajewo - Grzegorz Curyło,
- Komendant Powiatowy Policji - mł. insp. Ireneusz Gliniecki,
- Kapelan Wojewódzki Strażaków – Ks. Wojciech Ejsmont,
- Burmistrz Miasta Szczuczyn - Waldemar Szczesny,
- Z-ca Burmistrza Miasta Rajgród – Mieczysław Gisztarowicz,
- Z-ca Wójta Gminy Radziłów – Krystyna Jankowska,
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród – Marian Podlecki,
- Naczelnik Wydziału ZKiSO, członek Zarządu Głównego ZOSP RP – Antoni Milewski
- Komendant Straży Miejskiej – Wojciech Formejster,
- Komendant Straży Gminnej – Karol Szymanowski ,
- Prezesi Gminni OSP,
- lokalne media i portale internetowe,
a także:
- Komendant Powiatowy PSP w Grajewie - mł. bryg. Andrzej Sobolewski,
- Z - ca Komendanta Powiatowego i załoga KP PSP w Grajewie.

     Na wstępie Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Andrzej Sobolewski przywitał wszystkich przybyłych na naradę, a następnie złożył sprawozdanie z realizacji celów i kierunków działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na administrowanym terenie w 2008 r. oraz przedstawił założenia do wykonania w 2009r.. Omawiane zagadnienia przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej. Następnie głos zabrał przedstawiciel Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności KW PSP w Białymstoku st. bryg. Zbigniew Chrzanowski, który podsumował działalność Komendy Wojewódzkiej PSP oraz zapoznał zebranych z wynikami osiągniętymi przez PSP w 2008r. na terenie województwa podlaskiego. Zwrócił uwagę na zagadnienia operacyjne, warunki techniczne  i lokalowe. Podziękował samorządowcom, strażakom PSP i OSP za dobrą współpracę w zakresie zapobiegania i zwalczania  zagrożeń pożarowych. Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Jarosław Augustowski w swej wypowiedzi zadeklarował dalszą współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz podziękował za dotychczasową współpracę.  Naradę zakończyła ogólna dyskusja związana z tematyką spotkania.

Następnie wszyscy zaproszeni goście oraz pracownicy KP PSP udali się do pomieszczenia garażowego, gdzie st. bryg Zbigniew Chrzanowski  wraz ze Starostą Grajewskim dokonali symbolicznego przekazania kluczyków do nowego samochodu, który otrzymała miejscowa jednostka ratowniczo-gaśnicza. Całość uroczystości zakończyło poświęcenie pojazdu, którego dokonał ks. Wojciech Ejsmont - Kapelan Wojewódzki Podlaskich Strażaków.
                
Dziękujemy Wszystkim za okazaną nam pomoc w 2008 r.
Rzecznik prasowy
KP PSP w Grajewie
mł. bryg. Andrzej Jabłoński
Wnioski na podstawie oceny ogólnej działalności KP PSP w Grajewie

1.  Nadal należy uzupełniać braki w zakresie szkoleń specjalistycznych strażaków PSP.
2.  W dalszym ciągu należy doskonalić Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy na obszarze powiatu grajewskiego poprzez doposażenie jednostek w sprzęt i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń.
3.  W celu rozwijania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego należy dążyć do włączenia  kolejnych jednostek OSP z terenu powiatu do KSRG.
4.  Kontynuować doszkalanie strażaków ochotników poprzez organizację kursów i szkoleń doskonalących (zwłaszcza szkolenie medyczne, obsługę sprzętu specjalistycznego itp.).
5. Mając na uwadze konieczność ciągłego zmniejszania zagrożenia pożarowego oraz efektywności podejmowanych czynności kontrolno – rozpoznawczych należy:
- stosować w szerszym zakresie postępowanie mandatowe,
- w szerszym zakresie współpracować z innymi organami i jednostkami  samorządowymi,
- prowadzić wspólne kontrole z innymi organami kontrolnymi.
- szerzej propagować zasady bezpieczeństwa i ochrony p.poż. wśród dzieci i młodzieży.             

6.  Na bieżąco uzupełniać braki w zużytym lub uszkodzonym wyposażeniu indywidualnym.
7.  Podjąć czynności mające na celu umożliwienie prowadzenia prac konserwacyjnych sprzętu specjalistycznego samodzielnie przez Komendę.
8.  Kontynuować działania związane z pozyskaniem funduszy na modernizację obiektów Komendy, co pozwoli na utworzenie dodatkowych powierzchni użytkowych oraz dokończenie planowanych prac.
9.  Wdrażać nowe systemy techniki pożarniczej.
10. Pozyskiwać nowe pojazdy pożarnicze, a ponadnormatywne przekazywać do OSP z KSRG.
11. Dążyć do pozyskiwania środków pozabudżetowych na zakupy inwestycyjne w ramach funkcjonujących programów pomocowych.
12. Stale modernizować sprzęt informatyczny, oraz podjąć działania usprawniające funkcjonowanie sieci informatycznej w Komendzie.
13. Poprawić zasięg sieci łącznościowej na terenie powiatu.
14. Usprawniać prace administracyjno-biurowe w celu efektywniejszego wykorzystywania potencjału pracowników umysłowych.


Planowane działania w 2009r.

1. W zakresie przygotowanie kadry Państwowej Straży Pożarnej do realizacji zadań związanych z ratownictwem:
- uzupełnianie wakatów po przejściu strażaków na zaopatrzenie emerytalne,
- pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry poprzez: przyjmowanie do służby absolwentów szkół pożarniczych, zatrudnianie osób posiadających uprawnienia specjalistyczne.

2. Zapewnienie odpowiedniego poziomu przygotowania kadr Państwowej Straży Pożarnej do sprawnej realizacji zadań:
- skierowanie strażaków na kurs podoficerski PSP,
- kierowanie funkcjonariuszy na przeszkolenie zawodowe,
- uzupełnianie braków z zakresu szkoleń specjalistycznych np. stermotorzysty, obsługi podestów ruchomych, nauka języka angielskiego,
-  jednego strażaka powinno się skierować na przemienne studium aspirantów,
- występują braki w kadrze podoficerskiej. 
3.   Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia w sprzęt ratowniczy i techniczny:
- wprowadzenie do podziału bojowego samochodu GBA 2,5/24 Renault Midlum na  podwoziu terenowym tzw „leśnika”,
- kompleksowa modernizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania,
Statystyka prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w 2008 r. ( *.doc)


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.