sobota, 2 lipca 2022

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 12076 wyświetleń

Skargi mieszkańców

Skargi wpływające do Burmistrza i Rady Miasta Grajewo od mieszkańców Grajewa w 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym do Urzędu Miasta Grajewo wpłynęło 9 skarg.
1. Tematyka pierwszej skargi dotyczyła niewłaściwego potraktowania interesanta przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Skarga została skierowana zgodnie z kpa do rozpatrzenia przez dyrektora MOPS, który udzielił wyjaśnień Burmistrzowi Miasta i osobie skarżącej. Jak wykazało postępowanie osoba ta nie była do końca zainteresowana poprawą własnej sytuacji materialnej. Osoba ta korzystała bądź korzysta ze wszystkich możliwych form pomocy społecznej takich jak: zasiłek alimentacyjny, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek rodzinny, dożywianie dzieci w szkole, zasiłek okresowy.

2. Druga skarga /zażalenie/ wpłynęła do Rady Miasta Grajewo od Wspólnoty Mieszkaniowej i dot. "postępowania niektórych pracowników Urzędu Miasta Grajewo" wobec tej Wspólnoty. Skargę według właściwości Przewodniczący Rady Miasta przekazał do załatwienia Burmistrzowi Miasta. Pan Burmistrz poprosił Wspólnotę o dodatkowe wyjaśnienia na piśmie prosząc o wskazanie nazwisk tych pracowników. Wspólnota nie ustosunkowała się do tego pisma.

3. Tematyka trzeciej skargi dotyczyła działalności dyrektora MOPS w Grajewie. Skarga wpłynęła do Burmistrza Miasta za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Grajewie. Skargą zajęła się Rada Miasta, która podjęła uchwałę w dnia 24 kwietnia 2008 r. uznając iż skarga jest niezasadna. Uchwała podjęta przez Radę Miasta zawierała szczegółowe uzasadnienie odmownego załatwienia skargi.

4. Czwarta skarga dotyczyła działalności Burmistrza Miasta jako zarządcy drogi gminnej i wpłynęła bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Miasta. Rada Miasta podjęła uchwałę w dniu 24 kwietnia 2008r. w sprawie sposobu załatwienia tej skargi wraz z uzasadnieniem. Rada uznała, że skarga jest niezasadna.

5. Tematyka piątej skargi dotyczyła działalności Straży Miejskiej - nałożenie mandatu przez strażnika. W związku z tym iż do 31.07.2008 r. Straż Miejska była odrębną jednostką organizacyjną Miasta Grajewo, skargę przekazano do rozpatrzenia Komendantowi Straży Miejskiej. Komendant Straży, właściwy w tej sprawie udzielił wyjaśnień zainteresowanej osobie i Burmistrzowi Miasta.

6. Tematem szóstej i siódmej skargi jest brak reakcji Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie na zgłaszane przez najemcę problemy mieszkaniowe. Skargami zajęła się Rada Miasta właściwa w przedmiotowych sprawach. Wynikiem rozpatrzenia skargi była uchwała Rady Miasta Grajewo z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Pana Zdzisława Danielewskiego dotyczącej braku reakcji na zgłaszane problemy mieszkaniowe. Rada uznała iż skarga jest niezasadna.

7. Siódma skarga wpłynęła do Urzędu za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz z Ministerstwa Sprawiedliwości. Przed podjęciem uchwały przez Radę Miasta skarga została wycofana przez zainteresowaną, ponieważ otrzymała ona mieszkanie komunalne.

8. Ósma skarga dotyczyła wykonywania zadań przez pracownika MOPS związanych z udzielaniem świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Po kilku dniach autorka skargi złożyła pisemne oświadczenie i wycofała skargę.

9. Problematyka dziewiątej skargi dotyczyła głównie pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego związanej z wydawaniem aktu stanu cywilnego. Skarga została przesłana do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

Źródła skarg
   Co do zasady głównym źródłem skarg są problemy socjalno-mieszkaniowe i brak pracy części mieszkańców miasta. Cechą wspólną skarg jest pomijając ich aspekty merytoryczne niezrozumienie przez skarżących obowiązujących przepisów prawa, które urzędnicy muszą stosować. W przypadku skarg przedstawionych wyżej ich autorzy byli przekonani o niewłaściwym sposobie załatwienia ich spraw przez pracowników Urzędu czy kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta.

Sposób i terminowość załatwiania skarg

   Postępowanie w sprawach skarg prowadzone jest z zasady na piśmie a strony zainteresowane informowane są o sposobie ich załatwienia. W 2008 r. nie odnotowano przy załatwianiu spraw naruszenia obowiązujących w tym zakresie terminów kpa.
W procedurze rozpatrywania i załatwiania skarg w zależności od problematyki uczestniczą pracownicy różnych wydziałów Urzędu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych miasta. Często także poprzez rozmowy wyjaśniające, negocjacje, nakłanianie do ugody a także wyjaśnianie stronom przepisów prawa nie dochodzi do formalnego wnoszenia skarg.

Błędy i zaniedbania stwierdzone w wyniku skarg
   Rozpatrując skargi nie stwierdzano na ogół większych błędów i zaniedbań w wykonywaniu zadań przez pracowników Urzędu.
 
Działania podejmowane dla likwidacji źródeł skarg i poprawy terminowości oraz sposobu ich załatwiania.
W celu likwidowania źródeł powstawania skarg organy miasta podejmują różnorodne działania, w tym między innymi:
a) w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych utworzono stanowisko audytora wewnętrznego. Celem jego działalności jest między innymi dążenie do ciągłego usprawniania pracy wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek i zakładów budżetowych w mieście,
b) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 0.0. poprzez swoją działalność inwestycyjną łagodzi chociaż częściowo dotkliwy brak mieszkań komunalnych;
c) przy rozstrzygnięciach podejmowanych przez organy Miasta, których skutki są lub mogą być istotne dla mieszkańców lub określonych ich grup, przeprowadza się konsultacje, rozmowy oraz bada opinie np. przy pomocy ankiet.
 
Wnioski zmierzające do usunięcia przyczyn powstawania skarg poprawy funkcjonowania nadzorowanych dziedzin.
   Głównym źródłem skarg jest brak pracy, mieszkań oraz patologie społeczne. W tej sytuacji całkowite usunięcie przyczyn powstawania skarg nie jest możliwe. Ponadto związane to jest z niedoskonałością przepisów prawa oraz z trudnościami interpretacyjnymi w jego stosowaniu przez urzędników.

   Prawo nie zawsze jest dostosowane do realiów społecznych i gospodarczych istniejących w gminach. Z pewnością poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców miasta przyczyniłaby się do zmniejszenia źródeł powstawania skarg. Ponadto mniej byłoby skarg gdyby przepisy prawa były bardziej zrozumiałe dla tzw. zwykłych ludzi.  Do Urzędu Miasta nie wpłynęła ani jedna skarga złożona przez organizacje społeczne np. stowarzyszenia lub fundacje. Organy Miasta dokonują analizy zakresu i treści wpływających do Urzędu skarg i wniosków, a wyznaczony pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu prowadzi wyodrębnioną i zgodną z przepisami dokumentację w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg - Sekretarz Miasta

2008

Komentarze (2)

Słabe - wiadomość można skrócić do "było 9 skarg"... bo mimo długiej treści nic wiecej tu nie przekazano... Nie oczekujemy nazwisko itp. chcielibyśmy jednak wiedzieć coś wiecej np. Pani była nieuprzejma...

Co do 9 skargi - naczelnik urzędu stanu cywilnego to jakas dziwna osoba. Gdy byłem tam załatwić formalnosci zwiazane ze slubem cywilnym - pierwsze jej pytanie to było "a czy wie Pan o ślubach konkordatowych?". Jestem jeszcze mocno przed trzydziestką... Naprawde nie wygladam na starego dziada... Pozniej były dziwne pytania o zatrudnienie - moj glowny dochod to umowy o dzieło z który miesięcznie zgarniam pewnie dwie jej pensje, ale ona potraktowała to lekko mowiac - z pogardą.
Do Pani kierownik (ta mlodsza - chyba o nia chodzi) - zupelnie nic nie mam - bardzo miła. Dobrze ją wspominam.

no I ZADMIE znów sie upiekło!!!!!!!!!!koniec świata!!!!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.