czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

Sesja w Szczuczynie

We wtorek, 22 kwietnia 2008 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie przy ul. Strażackiej odbyła się XV sesja Rady Miejskiej.

Najważniejszym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 roku po którym Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi Szczuczyna Waldemarowi Szczesnemu.

Dochody zrealizowane zostały w 98,93%. Na niski wskaźnik wydatków ogółem (73,44%) wpływ miały niskie wydatki majątkowe, które z przyczyn niezależnych od działań Urzędu nie zostały zrealizowane w zakładanej wysokości. Z uwagi na nieokreślony termin wszczęcia procedury przetargowej nie dokonywano zmian w planie tych wydatków.
Gmina nie zaciągała kredytów ani nie udzielała poręczeń. Spłacano na bieżąco kredyty zaciągnięte na inwestycje realizowane w latach ubiegłych.
Zadłużenie gminy na koniec 2007 roku wyniosło 9,72%, co powoduje, że gmina posiada pełną płynność finansową i kredytową. Sytuacja taka pozwoli na realizację zamierzeń inwestycyjnych ujętych w planach na rok 2008. Ponadto czynione będą starania w pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pozyskane tą drogą środki finansowe umożliwiłyby realizację kolejnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, które poprawiłyby warunki życia mieszkańców gminy.

Zgromadzeni na sesji wysłuchali również sprawozdania ze sposobu wykorzystywania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym oraz informacji z realizacji zadań wynikających z uchwał Rady oraz pracy burmistrza w okresie od ostatniej sesji. Ponadto podjęto uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 oraz określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

e-Grajewo.pl

Na zdjęciu:
Burmistrz Szczuczyna  Waldemar Szczesny oraz Przewodniczący Rady Jerzy Szymanowski

środa, 26 stycznia 2022

Młodzi kadeci na szkoleniu w górach

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.