Wiadomości

Sesja Rady Miasta

Obrady XXXII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo odbyły się w dniu 27.09.05r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A.


PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał RM podjętych na XXIX. sesji .
6. Informacja o kosztach i przebiegu imprezy „ Dni Grajewa 2005”.
7.Informacja dyrektorów jednostek oświatowych w sprawie przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2005r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu miasta Grajewo;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia i najmu na okres na okres dłuższy niż 3 lata;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Grajewo;
d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Targowej i Ekologicznej w Grajewie;
e) przyjęcia „ Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Grajewo na lata 2005-2010” ;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
g) ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2006 roku.
9. Sprawozdania z działalności:
a) Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.;
b) pozostałych komisji RM
10.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

G. Poniatowski
Urząd Miasta Grajewo

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.