Wiadomości

Sesja Rady Gminy Grajewo

13 czerwca 2024 r. (czwartek) na godz. 12.00 odbędzie się IV sesja Rady Gminy Grajewo, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów:
-z I sesji Rady Gminy Grajewo,
-z II sesji Rady Gminy Grajewo.

Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Grajewo.  
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych gminy Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2024 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2024-2034. 
Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Grajewo za 2023 rok. 
Przeprowadzenie debaty nad przedstawionym raportem.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grajewo za 2023 rok. 

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2023 rok:
-wystąpienie Wójta Gminy Grajewo w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2023 rok,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok,
-przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2023 rok,
-przedstawienie przez Komisję Rewizyjną  wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2023 rok,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2023 rok,
-dyskusja nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2023 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo. 
Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II  kwartale 2024 roku oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.