poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Oferty i promocje

Przetargi UM w Grajewie

Grajewo dnia 2011.09.07.
K  O  M  U  N  I  K  A  T

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie na os. Broniewskiego stanowiącej własność miasta Grajewo:
nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni w konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 60,50 m2  ,oznaczona nr 1818/40 o powierzchni 146m2  posiadająca urządzoną księgę wieczystą KWLM1G/00000238/2 , położona   na os. Broniewskiego.

cena wywoławcza  -    100.000,00 zł
wadium –  20.000,00 zł


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.         
W/w nieruchomość wolna od obciążeń.

Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2011 roku o godz. 1200  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 13 października 2011 roku na konto  Urzędu Miasta  Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192 w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.
Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach   7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25.


Grajewo dnia 2011.09.07.
K  O  M  U  N  I  K  A  T


Burmistrz Miasta Grajewo organizuje  ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie przy  ul. 23-go Stycznia  stanowiącej własność miasta Grajewo:
nieruchomość niezabudowana oznaczona nr nr: 838/9,654/21,1104/2,1077/1o powierzchni  781 m2 posiadająca urządzone  księgi wieczyste KWLM1G/00000737/0, KWLM1G/00007363/6 i KWLM1G/00015628/1, położona przy ul. 23-go Stycznia.

 cena wywoławcza netto - 65.040,65 zł + 23 % VAT / 14.959,35 zł / = 80.000,00 zł
 wadium –  16.000,00 zł


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Na w/w nieruchomości  oferent , który wygra przetarg ustanowi na nieruchomości oznaczonej jako działki nr nr : 838/9,1077/1 i 1104/2 zgodnie z ustalonym
i naniesionym przebiegiem na mapie syt-wysokościowej służebność przesyłu na rzecz Miasta Grajewo , polegającą na prawie korzystania przez w/w Miasto z w/w
 działek w celu eksploatacji , konserwacji i naprawy sieci wodociągowej ,sieci służącej do odprowadzania nieczystości płynnych za jednorazowym wynagrodzeniem z tytułu ustanowienia obciążenia służebnością przesyłu
w wysokości 11.235,00 zł + należny podatek VAT , którą to kwotę zapłaci Miasto Grajewo na rzecz ustanawiającego.

Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2011 roku o godz. 1200  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 13 października 2011 roku na konto  Urzędu Miasta  Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192 w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.
Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25.
Grajewo dnia 2001.09.07.
K  O  M  U  N  I  K  A  T


Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanych, położonych w Grajewie  ul. Legionistów:

 1. nieruchomość zabudowana  budynkiem gospodarczym oznaczona nr 4605 o powierzchni  956 m2 posiadająca urządzoną księgę wieczystą KWLM1G/00002785/5
 
cena wywoławcza    - 95.600,00 zł
 wadium –  19.120,00 zł


2. nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym oznaczona nr 4606 o powierzchni 1050 m2 posiadająca urządzoną księgę wieczystą KWLM1G/00011136/7

cena wywoławcza  -   105.000,00 zł

wadium  - 21.000,00 zł      

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek w górę.

W/w nieruchomości wolne od obciążeń.

Obszar, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2011 roku o godz. 1100  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej, przelewem do dnia 13 października 2011 roku na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192 w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej    w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.
Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr  31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach   7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25 
Grajewo 2011.08.04.
K  O  M  U  N  I  K  A  T


Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,  położonej w Grajewie przy  ul. Targowej 19 stanowiącej własność miasta Grajewo:


nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowo – biurowym o łącznej  powierzchni użytkowej 775,60 m2, oznaczona nr 4995 o powierzchni 4532 m2 dla której Sąd Rejonowy w Grajewie  prowadzi  księgę wieczystą KWLM1G/00013697/1.

cena wywoławcza    - 950.000,00 zł                                                      
wadium – 190.000,00 zł         


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W/w nieruchomość wolna od obciążeń .

Obszar ,na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość  nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2011 roku o godz. 1000  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej, przelewem do dnia 17.10.2011 roku na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo / decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.
Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 30 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach   7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25.


                
Grajewo dnia 2011.09.07.
K O M U N I K A T


Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości  niezabudowanej stanowiącej własność miasta Grajewo:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 2031/100 o pow. 763 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KWLM1G//00002785/5 , położona przy ul. Wojska Polskiego

cena wywoławcza  51.000,00 zł + 23 % VAT ( 11.730,00 zł ) = 62.730,00 zł wadium  12.546,00 zł.                 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej ni 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W/w nieruchomość wolna od obciążeń.

Obszar na którym, położona jest  przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 6UZU – z przeznaczeniem podstawowym pod usługi z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej. Dopuszcza się rozszerzenie usług pod warunkiem niepowodowania uciążliwości dla przeznaczenia podstawowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2011 roku o godz. 10.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.
W przetargu mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości którzy posiadają dostęp do drogi publicznej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 13 października 2011 roku  na konto Urzędu Miasta nr :
67 1020 1332 0000 1002 0037 7192 w PKO BP S.A. O/Grajewo  /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta/.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywajacej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o warunkach dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godz. 730 – 1530/, kontakt telefoniczny                   pod nr  /086/ 273 – 08 - 24  lub  273 – 08 – 25.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.