Wiadomości

Przetarg publiczny

Burmistrza Miasta Grajewo, ul.Strażacka 6 , tel. 0-86-272-32-35 o g ł a s z a publiczny przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji budowlanej brakującej infrastruktury technicznej oraz nawierzchni jezdni i chodników w cz.ul.Konstytucji 3 Maja i ul.Targowej w Grajewie” .

Termin realizacji: 75 dni od podpisania umowy
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami jest Anna Borawska i Dariusz Doliwa - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Grajewo pok.11.tut.Urzędu tel. 086-272-2607,fax 086-272-32-38.

Informację o warunkach zamówienia należy pobierać u Zamawiającego w siedzibie Urzędu pok.11 - cena wynosi 20 zł.

Zamkniętą kopertę z ofertą, oznaczoną napisem „ Oferta na opracowanie dokumentacji budowlanej dokumentacji budowlanej brakującej infrastruktury technicznej oraz nawierzchni jezdni i chodników w cz.ul.Konstytucji 3 Maja i ul.Targowej w Grajewie” - nie otwierać przed dniem 23.03.2004r do godz. 1110 ” należy złożyć w siedzibie tut.Urzędu, pok. 21 do dnia 23.03.2004 r do godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2004r. o godz. 1110 w pokoju nr 19.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
źródło: BIP

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.