sobota, 29 stycznia 2022

Wiadomości

Przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Grajewo ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Grajewo.

 

W I E R Z B O W O KW 13696
Działka nr 384 o powierzchni 0,17 ha

Opis nieruchomości - R kl. VI - 0,1700 ha
Działka Nr 384 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo. Pierwszy przetarg odbył się dnia 26.07.2007r. , drugi 30.10.2007r. Cena wywoławcza nieruchomości nr 384 wynosi 1.000 zł.

wadium 100 zł.

Przetarg odbędzie się 12 lutego 2008r. o godz. 10 00 w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo.
Koszty ustalenia granic nieruchomości ponosi nabywca.
Nabywca pokrywa koszt zawarcia aktu notarialnego.

 

Pisemna oferta powinna zawierać:
1.Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
2.Datę sporządzenia oferty.
3.Oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4.Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie na której powinno pisać: “Oferta na zakup nieruchomości Nr .......... w...................”
6.Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz.2108)

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6 do 08 lutego 2008r. Osiągnięta w przetargu wartość nieruchomości płatna jest jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 08 lutego 2008r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 lub na konto w BS Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020.

Wadium może być wnoszone w gotówce lub złożeniem gwarancji ubezpieczeniowej. Wadium wniesione w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba która wygrała przetarg uchyliła się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy. Wójt Gminy zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, pokój Nr 3 tel. (086)2723000 w 26 i w BIP - ie urzędu.

 

Wójt
mgr inż. Stanisław Szleter

piątek, 28 stycznia 2022

Echa sesji Rady Miasta

piątek, 28 stycznia 2022

Rekrutacja do przedszkoli

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.