niedziela, 21 kwietnia 2024

Wiadomości

Prostki - ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Prostki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Długochorzelach przeznaczonych pod zabudowę letniskową.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44 B, sala konferencyjna (parter).
I przetarg na poniżej wymienione nieruchomości odbył się dnia 16 października 2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu są działki oznaczone Nr 106//1; 106/2; 106/4; 106/5 położone  obrębie Długochorzele.

 

Nr geodezyjny działki

Powierzchnia działki w m²

Cena wywoławcza netto

Wysokość wymaganego wadium

I

II

III

IV

106/1

1057

36.650,00 zł

3.700,00 zł

106/2

1100

38.200,00 zł

3.900,00 zł

106/4

1285

45.000,00 zł

4.500,00 zł

106/5

1140

44.000,00 zł

4.400,00 zł

 

 

2. Wraz ze sprzedażą działek oznaczonych Nr 106/1; 106/2; 106/4; 106/5 przeznaczonych pod zabudowę letniskową sprzedaży podlega współudział w wysokości 100/1000 w drodze wewnętrznej oznaczonej Nr 106/10.

3. Wraz ze sprzedażą działek oznaczonych Nr 106/1; 106/2 sprzedaży podlega udział w wysokości 100/1000 w działce Nr 106/7 przeznaczonej na cele sportowo rekreacyjne
z dopuszczeniem urządzeń rekreacyjno wypoczynkowych związanych z plażą i kąpieliskiem.

4. Działki niezabudowane oznaczone Nr 106/1; 106/2; 106/4; 106/5 położone w Długochorzelach obręb Długochorzele uwidocznione są w księdze wieczystej
Nr OL1E/00031001/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku;

5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL1X/221/09 Rady Gminy Prostki z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Długochorzele działki Nr 106/1; 106/2; 106/4; 106/5 przeznaczone są pod zabudowę rekreacji indywidualnej.

6. Działka Nr 106/7 przeznaczona na cele sportowo rekreacyjne położona jest w Długochorzelach obręb Długochorzele uwidoczniona w księdze wieczystej Nr OL1E/00063493/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku;

7. Działka Nr 106/10 stanowiąca drogę wewnętrzną położona jest w Długochorzelach obręb Długochorzele uwidoczniona jest w księdze wieczystej Nr OL1E/00063492/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku;

8. Działki w ewidencji gruntów sklasyfikowane są jako – Bp.

9. Działki nie są wyposażone w infrastrukturę.

10. Cena wywoławcza poszczególnych działek podana jest w tabeli (kolumna trzecia).

11. Do ceny zaoferowanej w przetargu za poszczególną działkę doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg. obowiązujących stawek (VAT).

12. Wadium za poszczególne działki podane jest w tabeli (kolumna czwarta) i wpłacić je należy na konto Urzędu Gminy Prostki w BS Ełk O/Prostki Nr 89 9331 0004 0030 0300 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. włącznie. Wadium może być wniesione w gotówce lub papierach wartościowych. Wadium wnoszone w papierach wartościowych winno być złożone Komisji przetargowej w terminie do dnia 4 kwietnia 2014 r. Wpłata jednego wadium na określoną działkę uprawnia do udziału w licytacji na działkę wymienioną w dowodzie wpłaty wadium. 
Na dowodzie wpłaty należy wskazać miejscowość oraz określić numer geodezyjny nieruchomości gruntowej, której wadium dotyczy. Brak określenia nieruchomości, której wadium dotyczy spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

II. INNE INFORMACJE
1.  Geodezyjne okazanie granic nieruchomości nastąpi na wniosek i koszt nabywcy.
2. Informacje na temat przedmiotu przetargu uzyskać można osobiście w Urzędzie Gminy Prostki pok. Nr 10 lub telefonicznie – 087 6112863.
3. Przedmiot przetargu oglądać można w dni powszednie w godzinach od 7ºº do 15ºº po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin.
4. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu przed jego otwarciem.

III. WARUNKI PRZETARGU
1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej dowodu wpłaty wymaganego wadium.
2. Zaoferowaną w przetargu cenę powiększoną o podatek VAT uczestnik który przetarg wygrał, zobowiązany jest uiścić na konto Urzędu Gminy w terminie 14 dni licząc od dnia przetargu.
3. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia działki.
4. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał traci wpłacone wadium w przypadku odstąpienia od zawarcia notarialnej umowy kupna w terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego lub niedotrzymania terminu wpłaty zaoferowanej ceny nieruchomości, uczestnik traci wadium na rzecz sprzedającego.
5. Nie stawienie się nabywcy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Gminę Prostki w celu spisania aktu notarialnego traktowane będzie jako odstąpienie od zawarcia umowy kupna. 


niedziela, 21 kwietnia 2024

ROD "Oaza" - OGŁOSZENIE

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.