czwartek, 28 października 2021

Wiadomości

Pogrzeb ks. prałata K.Gackiego

Pogrzeb ks. prałata K.Gackiego

Uroczystości pogrzebowe ks. prałata Kazimierza Gackiego odbyły się w Rajgrodzie. W środę 30 marca 2011 r. o godz. 18.00 odbyło się przeniesienie trumny z ciałem zmarłego Kapłana z kaplicy cmentarnej do miejscowej świątyni w Rajgrodzie. Tam została odprawiona Msza św. połączona z Nieszporami żałobnymi. Po Mszy św. wierni czuwali i modlili się przy trumnie przez całą noc.


W czwartek, dnia 31 marca br. o godz. 12.00 w kościele Narodzenia NMP w Rajgrodzie została odprawiona Msza św. żałobna, której przewodniczył Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Ordynariusz Ełcki. Okolicznościową homilię wygłosił Ksiądz Biskup Romuald Kamiński, Biskup Pomocniczy Ełcki. We Mszy św. uczestniczyło licznie zgromadzone Duchowieństwo z diecezji ełckiej i łomżyńskiej, Siostry Zakonne, dawni parafianie i znajomi zmarłego Kapłana.
 Po Mszy św., trumna z ciałem śp. księdza Kazimierza została przeniesiona na miejscowy cmentarz parafialny (naprzeciwko kościoła) w Rajgrodzie, gdzie spoczęła obok wejścia do Kaplicy Miłosierdzia Bożego w przygotowanym grobowcu.

Spoczywaj w pokoju

 

 

Zdjęcia z uroczystości pogrzebowej


 
ŻYCIORYS
KSIĘDZA PRAŁATA MGR KAZIMIERZA GACKIEGO (1942-2011)

Dnia 28 marca Roku Pańskiego 2011, Pan życia i śmierci powołał do wieczności księdza prałata mgr Kazimierza Gackiego, emeryta, a wcześniej wikariusza-ekonoma parafii w Puchałach, proboszcza parafii pw. św. Anny w Smolnikach, Narodzenia NMP
w Rajgrodzie i Nawiedzenia NMP w Sejnach. Do końca był Prepozytem Kapituły Kolegiackiej Sejneńsko-Wigierskiej, a wcześniej Kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Rajgrodzie
i Sejnach, Wicedziekanem i Dziekanem oraz Członkiem różnych komisji gremiów diecezjalnych. Ksiądz prałat Kazimierz przeżył służąc Bogu, Kościołowi i ludziom 69 lat.
 
Ks. Kazimierz Gacki, przyszedł na świat w dniu 4 marca 1942 r. we wsi Chełchy, parafia Niedźwiadna, powiat Kolno. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym, w gronie czterech braci. W 1949 r. rozpoczął edukację szkolną, uczęszczając najpierw do Szkoły Podstawowej w Chełchach i Przyborowie. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie, gdzie złożył egzamin dojrzałości i dnia 27 maja 1961 r. otrzymał świadectwo maturalne. W tym samym roku zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, do którego został przyjęty dnia 5 września 1961 r. Po ukończeniu studiów z filozofii i teologii, w dniu 20 maja 1967 r. otrzymał z rąk Księdza Biskupa Czesława Falkowskiego, Biskupa Łomżyńskiego, święcenia kapłańskie.
Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii w Kleczkowie (1967-1969) i parafii Puchały (1969-1982). W roku 1978, Ksiądz Biskup Mikołaj Sasinowski, Biskup Łomżyński powierzył mu budowę kaplicy dojazdowej w Pruszkach Wielkich, w parafii Puchały, a w roku 1981 – po śmierci ks. kan. Lucjana Godlewskiego, proboszcza w Puchałach – mianował Go wikariuszem-ekonomem tejże parafii. W tym okresie kontynuował On już wcześniej rozpoczętą i nadzorowaną przez siebie budowę nowego kościoła parafialnego w Puchałach. Od dnia 19 czerwca 1982 r. objął probostwo w parafii pw. św. Anny w Smolnikach. W parafii tej zapisał się jako dobry gospodarz, budowniczy i konserwator kościoła oraz plebanii.

Z dniem 30 października 1986 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie i Kustoszem miejscowego Sanktuarium Maryjnego. Siedem lat później, dnia 30 października 1993 r. został zamianowany Administratorem, a od 20 grudnia 1993 r. Proboszczem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach i jednocześnie Kustoszem Sanktuarium MB Sejneńskiej. Dnia 1 lipca 2008 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w swoim domu w Rajgrodzie, gdzie udzielał się duszpastersko do ostatnich chwil swego życia. W ubiegłym roku, dnia 17 września, został mianowany Ojcem Duchownym Dekanatu NMP Matki Kościoła w Rajgrodzie.
Oprócz tego, ks. Kazimierz Gacki pełnił wiele innych funkcji o charakterze dekanalnym i ogólnodiecezjalnym. W 1983 r. został mianowany Dekanalnym Referentem ds. Duszpasterstwa Rolników w dekanacie suwalskim. Przez dwa lata, od 1986 do 1988 r., pełnił funkcję Dekanalnego Ojca Duchownego w dekanacie Grajewo, a następnie był Wicedziekanem tegoż dekanatu (1988-1992). Przez krótki czas był Członkiem Diecezjalnej Rady ds. Ekonomicznych Diecezji Łomżyńskiej (1992 r.) Po utworzeniu Diecezji Ełckiej został mianowany Dziekanem dekanatu rajgrodzkiego (1992-1993), a w latach 1993-2008 Dziekanem dekanatu w Sejnach. Od czerwca 1992 r. pełnił również funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Rolników (1992–1994).  Był też Kapelanem Szpitala Miejskiego w Sejnach (1993-2008), Kapelanem Komendy  najpierw Rejonowej a następnie Powiatowej Policji w Sejnach (1995-2008), Kapelanem Straży Pożarnej na obszarze powiatu sejneńskiego (2005-2008), Kapelanem Domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W 1989 r. został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej, a w 2001 r. Kapelanem Jego Świątobliwości (prałatem). W strukturach Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej został wybrany Penitencjarzem (1993-2004), a w roku 2004 Prepozytem tejże Kapituły . Był też przedstawicielem Rady Kapłańskiej i wielu innych komitetów. W 2000 r. został nominowany do honorowego tytułu Sejnianina Roku 2000.
Ksiądz prałat Kazimierz Gacki zasłużył się w wielu dziedzinach misji i życia Kościoła Chrystusowego. Niewątpliwie był On utożsamiany z dużymi budowami i remontami obiektów sakralnych. Na budowę i upiększanie Domu Pańskiego, nie szczędził czasu, sił i zdolności. 
W znacznym stopniu przyczynił się do wybudowania kaplicy w Pruszkach W., a później kościoła parafialnego w Puchałach. Zapisał się także jako dobry budowniczy, konserwator i gospodarz kościoła w Rajgrodzie, a następnie Bazyliki mniejszej i zespołu pokamedulskiego w Sejnach. Przy opiece nad tymi budowlami sakralnymi, zostawił dużą cząstkę samego siebie. Znał się na sprawach inwestycyjno-budowlanych, ale także i na duszpasterstwie. Był bardzo uznanym i szanowanym kapłanem, którego cenili zarówno wierni, poleceni Jego duszpasterskiej pieczy, jak i księża, którzy z Nim współpracowali. Był cierpliwy, pracowity, bezpośredni i zatroskany o swoich wiernych. Brał czynny udział w troskach duszpasterskich Biskupa najpierw Łomżyńskiego, a od 1992 roku Biskupa Ełckiego. Charakteryzował się także wielką pogodą ducha, otwartością, gościnnością, uśmiechem i żartem. Do ostatnich chwil swego życia, aktywnie włączał się w życie kościoła posługując przy ołtarzu i konfesjonale w Rajgrodzkiej świątyni. Polubił Rajgród do tego stopnia, że w swoim testamencie prosił o pochowanie Go na miejscowym cmentarzu, gdzie wcześniej upatrzył sobie miejsce ostatniego spoczynku.

(fragmenty wystąpienia Ks. Antoniego Skowrońskiego Kanclerza Kurii Ełckiej)

(kos)

czwartek, 28 października 2021

Ograniczenie wizyt w KP PSP w Grajewie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.