Kraj

Podlaska Rada DPP

Organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie województwa mogą zgłaszać przedstawicieli do Rady.

Potrzebni są eksperci, działacze, mający doświadczenie w działalności pożytku publicznego, aby doradzali i konsultowali  sprawy związane ze sferami zadań publicznych oraz rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim.

Razem z przedstawicielami Wojewody Podlaskiego, Sejmiku Województwa, Urzędu Marszałkowskiego będą wypracowywać dokumenty, zasady dotyczące współpracy i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Procedura naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych w PRDPP:

Wyłonienie kandydatów do Rady odbywa się w oparciu o zasady:
1) reprezentatywności – rozumianej jako, demokratyczną procedurę, wyłonienie kandydatów reprezentujących interesy społeczeństwa województwa podlaskiego
z całego obszaru województwa podlaskiego; uwzględniając kategorie: zróżnicowania branżowego i reprezentacji terytorialnej;
2) autorytetu – rozumianego jako powszechne uznanie dla doświadczenia
i zasług kandydata;
3) fachowości - rozumianej jako posiadanie wiedzy eksperckiej przez kandydata.

Kandydaci mogą być zgłaszani w ramach następujących obszarów działalności pożytku publicznego:
1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 1;
2) kultura fizyczna i sport – 1;
3) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 1;
4) turystyka, krajoznawstwo – 1;
5) integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja województwa, przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym -1;
6) pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 1;
7) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego-1;
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości-1;
9) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego-1.

Termin zgłoszenia kandydatur wynosi 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia naboru, tj. do dnia 5 lutego 2014 r.

Każda z organizacji zgłaszających musi prowadzić działalność na terenie województwa i może zgłosić tylko jednego kandydata ze swojego grona.

Zgłoszenie kandydatów odbywa się zgodnie z określonym wzorem „Karty zgłoszenia”

Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1. propozycję programu działalności Rady (zgodną z jej ustawowymi kompetencjami),
2. opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 lat w sferze pożytku publicznego, w szczególności na rzecz mieszkańców województwa (max 1 strona A4), w tym informacje opisujące następujące zagadnienia: inicjatywy własne Kandydata, udział w inicjatywach innych podmiotów,  współpraca partnerska z innymi podmiotami, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego,

3. fotografię kandydata,

4. oświadczenia kandydata: - o niekaralności za przestępstwa umyślne,
- o wyrażeniu zgody na kandydowanie w określonym obszarze pożytku publicznego, - o byciu czynnym członkiem (pracownikiem) organizacji pozarządowej, - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.),

Do zgłoszenia należy dołączyć minimum 5 rekomendacji dla kandydata od  organizacji  pozarządowych, z którymi współpracuje.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Urzędu, bądź nadsyłać drogą pocztową na adres: ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok z dopiskiem: „Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

Po zakończeniu naboru, w ciągu 14 dni Zarząd Województwa Podlaskiego wskaże 9 osób, które obejmą mandat członka Rady, kierując się reprezentatywnością, autorytetem i fachowością.

Wszelkie pytania można kierować do P. Elizy Szadkowskiej - Sekretarza Rady pod nr tel. (85) 66 54 103, e-mail: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl

Szczegółowe zasady organizacji Rady i wyłaniania jej członków zostały określone w Regulaminie przyjętym przez Zarząd Województwa 14 stycznia 2014 r.
(wrotapodlasia.pl)


Do pobrania:

Regulamin Rady

Karta zgłoszenia

formularz oświadczenia

formularz rekomendacji

 


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.