poniedziałek, 4 grudnia 2023

Warto przeczytać

  • 9 komentarzy
  • 4210 wyświetleń

Podejrzenia A.K. Szymczaka są niezasadne...

W dniach 6 i 14 lutego 2006 dokonano sprawdzenia dokumentów przetargowych dotyczących udzielenia zamówienia publicznego przez ZADM, którego przedmiotem był wywóz nieczystości stałych w okresie od 01.01.2006 do 30.11.2008.
Ustalono, że przy udzieleniu przedmiotowego zamówienia zachowana została procedura określona przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a oferta najkorzystniejsza spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do przetargu zostały złożone dwie oferty:
- I - przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe "MPO" Sp. z 0.0. z Białegostoku na wykonanie zamówienia za kwotę brutto 198.450,00 zł,
- II - przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 0.0. z Grajewa na
wykonanie zamówienia za kwotę brutto 227.500,00 zł.
Cena oferty najkorzystniejszej stanowiła 87,2% ceny oferty konkurencyjnej i 78,9% ceny szacowanej przez zamawiającego. Wobec powyższego, naszym zdaniem, podnoszony zarzut iż wybrana oferta zawiera cenę dumpingową jest nieprawdziwy.
Jak wynika z treści art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP punktem odniesienia dla kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej jest ustalona przez zamawiającego cena za przedmiot zamówienia. Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż wyznacznik ten nie jest jednak bezwzględnie wiążącym i ostatecznym, ze względu choćby na możliwość oszacowania przez zamawiającego wartości zamówienia z nienależytą starannością. Ponadto wyznacznik ten powinien służyć tylko i wyłącznie podjęciu decyzji o tym, czy cena może być rażąco niska i czy wskazane jest żądanie złożenia wyjaśnień. Nie może jednak decydować o tym, że cena jest rażąco niska.
W przypadku sytuacji, gdy cena oferty nie odbiega znacząco od wartości ustalonej przez zamawiającego, ale różni się w sposób rażący od innych cen, zamawiający winien przeanalizować czy przyjęta przez niego wartość zamówienia (powiększona o V AT) była określona z należytą starannością.
W przedmiotowym postępowaniu cena zmówienia ustalona przez zmawiającego jak też ceny ofert rażąco nie odbiegają od siebie, stąd też nie zachodziła, naszym zdaniem, przesłanka do żądania wyjaśnień z art. 90 ustawy PZP. Również z porównania ofert PUR "MPO" Sp. z 0.0. i PUK Sp. z 0.0. nie wynika, by rażąco różniły się one od siebie. Nie było więc podstawy do odrzucenia oferty PUB "MPO" Sp. z 0.0. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. Nadto należy nadmienić, iż ustawa PZP wprowadzając możliwość odrzucenia oferty przez zamawiającego z powodu rażąco niskiej ceny nie precyzuje jednak tego pojęcia. Nie definiują go również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej. Mając na względzie cel przedmiotowej regulacji wydaje się? iż za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną.
Wysokość zaproponowanej przez PUH ).1PO" Sp. z 0.0. ceny może wynikać również z faktu, że jest to duża firma o znacznych obrotach w porównaniu z PUK Sp. z 0.0.
Reasumując należy stwierdzić, że podejrzenia dotyczące naruszenia prawa zawarte w Interpelacji Pana Aleksandra Krzysztofa Szymczaka, radnego Rady Miasta Grajewo są niezasadne. Bezpodstawne są również, naszym zdaniem, obawy dotyczące "szybkiego zasypania miejskiego wysypiska śmieci". Po ponad miesięcznym wykonywaniu przedmiotowego zamówienia okazało się, że PHU "MPO" Sp. z 0.0. nie tylko nie wwozi na składowisko odpadów w Koszarówce odpadów pochodzących z innych gmin? ale również odpady odbierane od Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych nie są wwożone na to składowisko, co wynika z informacji uzyskanej od zarządcy składowiska.

ZASTĘPCA BURMISTRZA - W. Remfeld
RADCA PRAWNY - B. Dąbrowska
NACZELNIK WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ - B. Wojsławowicz

Komentarze (9)

Wolałbym dołożyć parę złote za wywóz śmieci i dać Grajewiakom zarobić i firmie która daje ziomkom pracę niż aby kasy wyjechała z naszego i tak biednego zaniedbanego przez UM Grajewa.

heh po tej wypowiedzi twojej widac ze jestes typowym blondynem

Ale faktycznie zarobią obcy,jednak zgodnie z prawem!

Czy w Grajewie jest ok 35%bezobotnych?

A, czy swojej firmie nie można zlecić takiej roboty bez przetargu

na nich głosowaliście i tak macie

wy myslicie zxe jest Ok przyjc i zobacz jak jest w tej firmie prawem jest praca a solidarnosc jest gora to jet prawo solidarnosci ktora chce zawladnac nasza hirma

wysypisko jest nie zgodne z prawewm wywozo smiec i czy poan bormiszcz wie o tym

Działaniom gospodarzy regionu i każdej jednoski, która zarządza, przyświecać winien niepodważalny autorytet. Ich obowiązkiem jest szanowanie swoich wyborców,realizowanie społecznych celów w rzeczywistym majestacie prawa, przy wyzbyciu się cech autokratycznych. (Prawo, które krzywdzi ludzi - nie jest prawem!) Wybrani, realizując zadania, na które liczy środowisko, muszą być jak żona Cezara, poza wszelkimi podejrzeniami. Choć są to zadania trudne do zrealizowania, to jednak my, popierając naszego przedstawiciela, na to konsekwentnie czekamy. Znana miastu jest uczciwość, rozwaga, asertywność, troska o innych i niekwestionowane zasady moralne Aleksandra Krzysztofa SZYMCZAKA. On nie chce patrzeć, jak życie ogryza nas z kości! Dlatego wiemy, że oczekuje On konkretnych zmian, a nie na mile brzmiące "wypracowanie" z płytko brzmiącą argumentacją w odpowiedzi na jasno postawione zarzuty. Grajewianie czekają na nowe stanowiska pracy, na możliwość zakładania rodzin, wpływu na demografię, zanik depresji, patologii, przez - dobre zarządzanie. Grajewo czeka na wpływy pieniądza do kasy (nawet ze śmieci) i rozwój tej mieściny. Dlatego pójście obcym na rękę, nawet przy pozornej i chwilowej korzyści, jest złem perspektywicznym. Trzeba wreszcie chcieć podejmować dialog, a i uznawać, że osoby nazywane władzą w okresie ich władania, muszą liczyć się zarówno z wyborcami, dla których mają służyć, jak również z radnymi. Może w niechlubnym okresie pauperyzacji ludności Grajewa, czego przyczyną jest m. in. tak lekko fundowane bezrobocie, warto o dobro tego miasta walczyć, aż do pozytywnego końca. A ja wszystkim i sobie życzę, żeby nigdy nie zachodziło słońce nad dniami naszego gniewu. I wierzcie mi (...) Kto pracuje z Bogiem i Jemu zawierza, ten zapewne w czynach do dobrego zmierza.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.