wtorek, 16 kwietnia 2024

Wiadomości

Pieniądze ze ZPORR

Stan realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(na dzień 30 listopada 2005 r.)

Na realizację ZPORR w latach 2004-2006 przewidziano łącznie w skali kraju ok. 3 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te podzielone są w układzie poszczególnych województw oraz odpowiednich Priorytetów i Działań.
Główną grupę beneficjentów stanowią jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski o dofinansowanie projektu oceniane są pod względem formalnym oraz merytoryczno-technicznym. Ostatecznego wyboru projektów dokonują Zarządy Województw lub Instytucje Wdrażające (w przypadku II Priorytetu oraz Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa). Następnie wojewoda, lub – w imieniu Instytucji Wdrażającej – upoważniona osoba, podpisuje z beneficjentem umowę o dofinansowanie projektu.


 


ZŁOŻONE WNIOSKI


Do końca października 2005 roku w ramach Priorytetów I, II i III ZPORR złożono 22 967 wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.
 Kryteria formalne spełniło 15 129 wniosków, co stanowi 66% wszystkich wniosków złożonych do tej pory. Kolejny etap, jakim jest ocena merytoryczna, pomyślnie przeszło dotychczas 10 717 wniosków (47% złożonych). Należy jednak pamiętać, że część wniosków jest nadal w fazie oceny formalnej i merytorycznej.


DECYZJE O DOFINANSOWANIU I PODPISANE UMOWY


Zarządy Województw oraz Instytucje Wdrażające wybrały do realizacji 6 592 projekty na łączną kwotę około 9,6 mld zł, co stanowi 84,06% środków dostępnych w latach 2004 – 2006.
W ramach ZPORR do dnia 30 listopada 2005 r. podpisano 4 980 umów o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wsparcia wynoszącą prawie 7 mld zł, co stanowi 61,27% całkowitej alokacji na lata 2004-2006. Najwięcej umów z beneficjentami podpisano w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa (1 092). Najmniej natomiast w ramach Działania 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi (52).


Niewielką wartość mają umowy podpisane w ramach Działania 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa oraz Działania 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi (odpowiednio 27% i 12,78% dostępnych środków).


PŁATNOŚCI
W większości Działań z zakresu Priorytetów I, II i III poniesione wydatki są już refundowane beneficjentom. Wartość płatności z kont programowych przekazanych w ramach Priorytetów I, II i III wynosi 547,1 mln zł, co stanowi 4,79% ogólnopolskiej alokacji na lata 2004-2006. 

  Umowy zawarte w ramach ZPORR 2004-2006 ( pow. grajewski)
 www.zporr.gov.pl/wtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.