czwartek, 28 września 2023

Oferty i promocje

Ogłoszenie. Przetarg na dzierżawę stacji paliw

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

"Dzierżawa Stacji Paliw" wraz z infrastrukturą - Leśnictwo Bełda

Nadleśnictwo Rajgród w Tamie
Tama 2; 19-206 Rajgród

Tel. 86 273 33 10, fax 86 273 32 69
email:rajgrod@bialystok.lasy.gov.pl
www.rajgrod.bialystok.lasy.gov.pl/

 

NADLEŚNICTWO RAJGRÓD W TAMIE OGŁASZA PISEMNY, OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ STACJI PALIW WRAZ Z INFRASTRUKTUR
Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa Stacji Paliw wraz z infrastrukturą z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o łącznej powierzchni 0,1303 ha, położonej w Nadleśnictwie Rajgród, leśnictwie Bełda oddział 13 i, obręb Woźnawieś, działka nr 13/7. Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta nr LM1G/00008417/7. Zgodnie z treścią powyższej Księgi Wieczystej rodzajem użytku dla tej nieruchomości jest Bi- inne tereny zabudowane.

2. Teren, na którym położona jest  ww. działka nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Do przetargu może przystąpić każdy, kto złoży swoją ofertę na formularzu ofertowym, zapozna się z warunkami przetargu, załącznikami do ogłoszenia oraz je zaakceptuje, za wyjątkiem osób i przedsiębiorców, z którymi w okresie 5 lat poprzedzających datę tego przetargu, Nadleśnictwo Rajgród rozwiązało umowę na dzierżawę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu zaległości czynszowych lub naruszenia warunków umowy. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata przelewem na konto bankowe Nadleśnictwa Rajgród w BNP Paribas nr konta 88 2030 0045 1110 0000 0184 2200 wadium w wysokości 1000,00 zł do godziny 9-tej do dnia 22.05.2023r. Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje kwoty dzierżawy co najmniej równej stawce wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi który zaoferował najwyższą kwotę zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli oferent nie podpisze umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego.

4. Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejnych 10 lat na warunkach zawartych w projekcie umowy. 

5. Kryterium wyboru oferty będzie wysokość stawki zaproponowanego czynszu dzierżawnego. 

6. Stawka minimalna czynszu w przetargu wynosi  1236,66 netto plus podatek vat  za jeden miesiąc, od której należy zaproponować stawkę własną.

7. W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert komisja przetargowa postanowi o przeprowadzeniu dodatkowego przetargu między oferentami ,którzy złożyli takie oferty, wyznaczając jednocześnie dodatkowy termin przetargu. 

8. Z aktualnym stanem nieruchomości oraz lokalizacją można zapoznać się   po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 661 660 028.

9. Formularz ofertowy jest do pobrania w dziale administracyjnym  Nadleśnictwa, pokój nr 1 lub na stronie: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-rajgrod/wystąpienia-komunikaty-i-ogloszenia

10. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętych kopertach w terminie do 22.05.2023r. do godz. 1000 do Sekretariatu Nadleśnictwa Rajgród w Tamie   pokój nr 11, Tama 2, 19-206 Rajgród. 

11. Oferty dostarczone po terminie będą zwracane bez otwierania. 

12. Forma składania ofert: w zaklejonych kopertach z opisem: 

Imię i Nazwisko/Nazwa

"OFERTA NA DZIERŻAWĘ STACJI PALIW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ" -Leśnictwo BEŁDA 

Nadleśnictwo Rajgród w Tamie; 
Tama 2, 19-206 Rajgród
Koperty bez w/w danych będą traktowane jako nieprawidłowo złożone.

13.  Publiczne otwarcie ofert wyznaczono na dzień 22.05.2023 r. o godz. 10.15 w siedzibie Nadleśnictwa Rajgród. W otwarciu mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które złożą swoją ofertę. 

Podczas otwarcia ofert Komisja odczyta z imienia i nazwiska - osoby lub z nazwy - firmy, które złożyły ofertę oraz stawkę czynszu dzierżawy, którą zaproponował oferent.

O wynikach przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty wszyscy oferenci zostaną powiadomieni na piśmie w późniejszym terminie.

14. Oferta powinna zawierać (zgodnie z Formularzem ofertowym) 

- Imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania(siedziby), NIP/PESEL , telefon kontaktowy;
- zaoferowaną wysokość miesięcznej stawki netto czynszu dzierżawy;
- miejsce i datę sporządzenia oferty;
- czytelny podpis oferenta. 

16. Koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponoszą oferenci. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kopert spowodowane przez pocztę lub innych doręczycieli przesyłki oraz informuje, iż koperty nie zaklejone, nie będą uczestniczyć w otwarciu ofert. 

17. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetargu jest Jolanta Piwko , pok. Nr 1(tel. 661 660 028 , 86 273 32 65) 

18.  Oferent, którego oferta wygra przetarg zobowiązuje się do podpisania umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Nadleśnictwo. 

19.  Nadleśnictwo nie zapewnia dokumentacji wymaganej w celu uzyskania koncesji do sprzedaży paliw ciekłych.

20. Nadleśnictwo Rajgród zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn, a potencjalni uczestnicy nie będą mogli rościć żadnych praw z tego tytułu.

 

RODO;

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo  informuje, iż:

1.    Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Rajgród Tama 2, 19-206 Rajgród, zwany dalej Administratorem, tel.: 86 273 33 10, e-mail: rajgrod@bialystok.lasy.gov.pl
2.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3.    Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej.  
4.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
5.    Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi. 
6.    Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych. 
7.    Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 
8.    Masz prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
- sprostowania danych (art. 16. RODO),
- usunięcia danych (art. 17 RODO),
- ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
- przenoszenia danych (art. 20 RODO),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),- niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z odpowiednimi przepisami .

10.         Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres wynikający z Zarządzenia 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
11.         Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
12.         Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

 

    Nadleśniczy
   Jacek Konieczny

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.