niedziela, 17 października 2021

Wiadomości

Ogłoszenie Wójta

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grajewo po czterech, a dla działki nr 739 trzech, bezskutecznych przetargach przeprowadzonych w dniach: 22.09.2010, 04.11.2010, 08.12.2010, 01.02.2011, 05.01.2011, 27 i 28.04.2011 organizuje w dniu 05 lipca 2011 r. pierwsze rokowania na sprzedaż następujących nieruchomości:

  • Nr 79 o powierzchni 0,5400 ha położonej na terenie wsi Sienickie dla której jest prowadzona księga wieczysta LM1G 00021467/9.
  •  

Działka Nr 79 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: R VI, Ls V. Zgodnie ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy leśne.

Cena wywoławcza nieruchomości Nr 79 wynosi 3.700 zł zaliczka 370 zł

Rokowania odbędą się w dniu 5 lipca 2011 roku o godz. 900  w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo.

  • Nr 122 o powierzchni 0,2400 ha położonej na terenie wsi Sojczyn Grądowy dla której jest prowadzona księga wieczysta LM1G 00021470/3.

Działka Nr 122 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczone w ewidencji gruntów: Ł VI. Zgodnie ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość położona jest w strefie ograniczonego zalesienia teren otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000.

Cena wywoławcza nieruchomości Nr 122 wynosi 1.200 zł zaliczka 120 zł

Rokowania odbędą się w dniu 05 lipca 2011 roku o godz. 930  w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo.

  • Nr 739 o powierzchni 0,3400 ha położonej na terenie wsi Białaszewo dla której jest prowadzona księga wieczysta LM1G 00021440/4.

Działka nr 739 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: Ł IV i Ls. Zgodnie ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka przeznaczona jest pod uprawy leśne.

Cena wywoławcza nieruchomości Nr 739 wynosi 2.500 zł zaliczka 250 zł

Rokowania odbędą się w dniu 05 lipca 2011 roku o godz. 1000  w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo.

Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w podanej wysokości najpóźniej do dnia 01 lipca 2011 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz. 800-1400 lub na konto Urzędu Gminy w BS Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020 / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /.

Przystępujący do rokowań winni również złożyć w Urzędzie Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 do dnia 01 lipca 2011 r. do godz. 15.00 zgłoszenie w zamkniętych kopertach z napisem “Rokowania na sprzedaż nieruchomości nr….. położonej w...................”.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać:

-imię i nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę firmy, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

-datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

-proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zgłoszenia nie zawierające wyżej wymienionych elementów zostaną odrzucone.

Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz zawarcia aktu notarialnego.

Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia. Osoba wyłoniona w drodze rokowań jako nabywca jest zobowiązana do uiszczenia reszty należności na konto Urzędu Gminy Grajewo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Grajewo zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących rokowań można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /86/ 272-30-00 w 13 oraz na stronie internetowej BIP-ie urzędu.

 

WÓJT
mgr inż. Stanisław Szleter

 

niedziela, 17 października 2021

Wyprzedzał ciężarówką na skrzyżowaniu

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.