Wiadomości

Ogłoszenie UM w Szczuczynie

Ogłoszenie UM w Szczuczynie

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./ Burmistrz Szczuczyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

I. Lokal użytkowy nr 2 w budynku przy ul. Kościelnej 1:
-  Księga Wieczysta KW 718,
-  działka nr 902/3 o pow. 147 mkw.
-  właściciel: Gmina i Miasto Szczuczyn,
-  lokal nr 2, położony na parterze budynku, z wejściem od strony ul. Gumiennej; składa się z trzech pomieszczeń: sali sprzedaży, pom. socjalnego oraz WC o łącznej pow. użytk. 39,00 mkw.; lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną bez centralnego ogrzewania; z lokalem związany jest udział w działce o nr geod. 902/3, na której usytuowany jest budynek, w wysokości 3900/17853 części a dodatkowo komunikacja zaplecza odbywa się terenu przyległej działki nr 902/4 o pow. 82 mkw.
-  zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym symbolem „B-11MN z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną”,
- przedmiot najmu przeznacza się do prowadzenia działalności nieuciążliwej dla otoczenia,
-  najemca lokalu zostanie wyłoniony w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, któremu podlegać będzie miesięczny czynsz netto za najem lokalu, płatny z góry,  w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za który przypada należność,
- cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 400,00 złotych,
- wysokość czynszu będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS,
- dodatkowo najemca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów i opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem przedmiotu najmu, w tym m.in. podatków i opłat lokalnych, ogrzewania lokalu i jego ubezpieczenia, za pobór wody      i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych,
- z uczestnikiem który wygra przetarg zostanie zawarta umowa najmu na okres do lat trzech, począwszy od dnia 1 sierpnia 2011 roku, z możliwością przedłużenia na następne trzyletnie okresy.

Szczuczyn, dnia 15 czerwca 2011 r.

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.