sobota, 29 stycznia 2022

Wiadomości

Ogłoszenie UM

BURMISTRZ MIASTA GRAJEWO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W URZĘDZIE MIASTA GRAJEWO
UL. STRAśACKA 6A
W WYDZIALE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI


1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) wykształcenie wyŜsze techniczne – w specjalności budowlanej, inŜynierii sanitarnej,
f) minimum 2 letni staż pracy
2. Wymagania poŜądane:
a) doświadczenie zawodowe z zakresu procesów inwestycyjnych w budownictwie,
b) znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa budowlanego, zamówień publicznych, procesu inwestycyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
c) znajomość programów kosztorysowych,
d) znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
e) sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa,
f) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
g) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
h) uprawienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi oraz przynaleśność do Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych.
3. Zadania wykonywane na stanowisku obejmują w szczególności:
a) sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
b) zlecanie i nadzór nad przygotowaniem opracowań projektowych na potrzeby prowadzonych inwestycji,
c) przygotowywanie przetargów na realizację inwestycji komunalnych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
d) podejmowanie , prowadzenie i rozliczanie inwestycji miejskich,
e) sporządzanie obowiązujących sprawozdań, okresowych analiz i ocen z zakresu prowadzonych spraw,
f) przekazywanie dokumentami OT zakończonych inwestycji na stan mienia komunalnego,
g) przygotowywanie, koordynacja i współudział w promocji miejskich inwestycji komunalnych,
h) udział w przygotowywaniu programów rozwoju urządzeń komunalnej infrastruktury technicznej,
i) przygotowywanie propozycji do budŜetu miasta w zakresie inwestycji komunalnych,
j) udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta z funduszy pomocowych,
4. Wymiar etatu: 1 etat.

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i życiorys,
b) formularz zgłoszeniowy,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
f) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
g) podpisane pisemne oświadczenia:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z zm.).
h) zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy.

Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Formularz zgłoszeniowy niezbędny do złoŜenia oferty pracy moŜna pobrać ze strony BIP www.umgrajewo. pbip.pl bądź w sekretariacie Urzędu.

Wypełniony formularz oraz wymagane dokumenty naleŜy złoŜyć w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji oraz kontaktowym numerem telefonu wraz z dopiskiem:
dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miasta Grajewo” w terminie do 31 stycznia 2008r. do godz. 1530 . Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu.


Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani odrębnym pismem.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP www.um.grajewo.pbip.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0 86 272 26 07.

UM Grajewo

piątek, 28 stycznia 2022

Echa sesji Rady Miasta

piątek, 28 stycznia 2022

Rekrutacja do przedszkoli

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.