Oferty i promocje

  • 3 komentarzy
  • 10899 wyświetleń

Ogłoszenie Straży Pożarnej

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej
 – na stanowisko strażak w systemie służby zmianowej

Wymagania konieczne:
1.   Posiadać obywatelstwo polskie.
2. Korzystać w pełni z praw publicznych.
3. Nie być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
4. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
5. Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP (kategoria zdrowia A).
6. Posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
7. Posiadać prawo jazdy minimum kategorii C.

Wymagania dodatkowe i kwalifikacje - preferencyjne
 1. Prawo jazdy kat. CE + dodatkowe.
2. Zamieszkiwać w Grajewie lub miejscowości pobliskiej miejscu pełnienia służby zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej art. 74 ust. 3 (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze zm.)
3. Posiadanie uprawnienia zawodowego ratownika medycznego.
4. Zarejestrowanie jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy.
5. Doświadczenie w kierowaniu pojazdami o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.
6. Posiadanie innych uprawnień, które mogą być przydatne na stanowisku tj.: uprawnienia operatora pił mechanicznych do ścinki drzew, uprawnienia do obsługi podestów ruchomych, uprawnienia płetwonurka, itp.
7.   Członkowstwo w Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia :
1.    Podanie i CV.
2.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.
3.    Kserokopia dowodu osobistego.
4.    Kserokopia prawa jazdy.
5.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe.
6.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści: ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z rekrutacją”.
7.    Kserokopia książeczki wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata, kategorią zdrowia i zapisem dot. uregulowanego stosunku do służby wojskowej.( strony 3,6,8)
       Oryginały dokumentów do wglądu w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kserokopie dokumentów osób, które nie przejdą pozytywnie postępowania kwalifikacyjnego nie będą odsyłane – zostaną komisyjnie zniszczone.
 
UWAGA !   
Kandydaci, którzy przystąpili do wcześniejszych procedur kwalifikacyjnych, mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie do służby w Komendzie Powiatowej  PSP  w Grajewie, z wyjątkiem osób, które  w ciągu ostatnich 12 miesięcy, uzyskały negatywny wynik z testu psychologicznego lub nie uzyskały pozytywnej opinii  z Wojewódzkiej Komisji MSWiA w/s przydatności do służby w PSP.                                                                              
 
 Dokumenty należy składać w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie ul. Wojska Polskiego 74,  19-203 Grajewo  (tel. 086 272 02 32 lub 086 272 02 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 oraz za pośrednictwem poczty na adres ul. Wojska Polskiego 74,  19-203 Grajewo - do dnia 20 czerwca 2011r. Osoby, które złożyły podania o przyjęcie do służby przed wymienionym terminem zobowiązane są do potwierdzenia ubiegania się o przyjęcie i uzupełnienia wymaganej dokumentacji.
 Termin postępowania sprawdzającego – przeprowadzenie próby wydolnościowej ustala się na dzień 22.06.2011r. od godz. 900; kandydat do służby winien legitymować się dokumentem tożsamości, okazywanym na żądanie Komisji Kwalifikacyjnej. Próba wydolnościowa i podciąganie na drążku odbędzie się w budynku głównym Komendy Powiatowej PSP.
 Test sprawności fizycznej (bieg na 1000m i 50m) ustala się na dzień 27.06.2011 r.  od godz. 900 na Stadionie Miejskim im. W. Terleckiego ul. Piłsudskiego 32 w Grajewie, kandydat do służby winien legitymować się dokumentem tożsamości, okazywanym na żądanie Komisji Kwalifikacyjnej.
 Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznacza się na dzień 30.06.2011r. od godz. 900; Rozmowa przeprowadzana będzie w Komedzie Powiatowej PSP w Grajewie.
Dodatkowe informacje:   
Maksymalną liczbę, którą może uzyskać kandydat to 100 punktów                                                             
W jej skład wchodzą:      
 - test sprawności fizycznej – 40 pkt,
 - posiadanie uprawnień kandydata – 40 pkt,
 - rozmowa kwalifikacyjna – 20 pkt.
  Zasady przeprowadzania naboru:                                                                                                  
Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów przeprowadzi komisja powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Nabór do służby w KP PSP w Grajewie przeprowadzony zostanie w postępowaniu kwalifikacyjnym w trakcie którego można max uzyskać 100 punktów i składać się będzie z następujących etapów:
I  Etap postępowania kwalifikacyjnego – złożenie i analiza dokumentów.  
             Komisja Kwalifikacyjna dokonuje analizy złożonych przez kandydatów do służby dokumentów na stanowisko strażak w zakresie posiadanych uprawnień i wykształcenia  przydatnego do służby  w PSP.
II  Etap postępowania kwalifikacyjnego – test sprawności fizycznej.
            
Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej poddani zostaną testom sprawności fizycznej określonym w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   z dnia 27 października 2005r.- w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 261 poz.2191).
     W stosunku do kandydatów nie uwzględnia się punktów preferencyjnych przewidzianych dla poszczególnych grup wiekowych strażaków pozostających w służbie określonych w załączniku nr 5 Rozporządzenia. W przypadku nie zaliczenia testu sprawności fizycznej wystawia się ocenę niedostateczną – co jest jednoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
   Do oceny sprawności fizycznej zostaną dopuszczeni kandydaci posiadający zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność kandydata do zaliczenia testu sprawności fizycznej z widocznym wpisem: ,,zdolny do ćwiczeń fizycznych”, (bez tego zaświadczenia kandydat nie zostanie dopuszczony do próby wydolnościowej oraz testu sprawnościowego). Na teście sprawności fizycznej obowiązuje strój i obuwie sportowe.

Próba wydolnościowa - zmodyfikowana metoda harwardzka ("Harward step-up test")polega na:   Wykonanie próby: 
 - badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
 - metronom nastawiony na rytm 120 uderzeń na minutę,            
 - czas trwania pełnego ćwiczenia:
- 5 minut dla mężczyzn.
 Wskaźnik sprawności - FI - to iloczyn czasu pracy w sekundach x 100 i podzielony przez 2 x sumy trzech pomiarów tętna.
Wydolnościowy wskaźnik zmodyfikowanej metody harwardzkiej ("HARVARD STEP – UP TEST")
Badany, który nie jest w stanie wykonać próby we właściwym czasie lub jeżeli prowadzący przerwie ćwiczenie z uwagi na fakt, iż w ciągu 20 s. nie jest on w stanie skorygować lub  utrzymać rytmu wykonywanego ćwiczenia - nie zalicza próby i nie jest dopuszczony do właściwego testu sprawności fizycznej.
Dotyczy to także przypadku, gdy kandydat nie osiągnie minimalnego wskaźnika wydolności (50).
Test sprawności fizycznej polega na:
- przebiegnięciu 1000 m na czas
- przebiegnięciu 50 m na czas
- wykonaniu podciągnięć na drążku (drążek na wysokości odskocznej).
Maksymalna liczba punktów za test sprawności fizycznej wynosi 40 pkt.
III   Etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, za którą można maksymalnie zdobyć 20 pkt. Do tego etapu brani będą pod uwagę kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów

Podsumowanie
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt. Do dalszej procedury kwalifikacyjnej będą brani pod uwagę kandydaci, którzy zdobyli największą ilość punktów, nie mniejszą niż 55. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja Kwalifikacyjna sporządza protokół przekazywany do akceptacji Komendanta Powiatowego PSP w Grajewie.
Państwowa Straż Pożarna nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku     z ubieganiem się o przyjęcie do PSP (kosztów dojazdów, badań wstępnych, odpisów dokumentów, zaświadczeń itp.). Pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacynego nie jest gwarancją przyjęcia do służby w PSP.
Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej opracowano na podstawie:
1)  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 12 poz. 68 ze zm.)
2)  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r.   (Dz. U. Nr 261 z 2005 r. poz. 2191) w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej ( Dz.U. Nr 261, poz. 2191)
3) ramowych zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego ustalonych w piśmie Komendanta Wojewódzkiego  Nr WK-129/15/10 z dnia 30.03.2010r.


                                                                                                        Komendant Powiatowy
                                                                                                      Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
                                                                                                     mł. bryg. mgr  inż. Andrzej Sobolewski
 

Komentarze (3)

A czy kobietki też mogą się starać?;)

interesuje mnie wynagrodzenie strazaka wie ktos moze??

Ile to kosztuje ???? PRACA W BUDZETOWCE DLA KOGO?JAK 45 latek sprawniejszy od 20 latka wg komiisyji egzaminujacej.I co im powiesz

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.